koronaweb
Menu

Cenný soubor lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou. Jedná se také o ornitologicky zajímavé území. Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius) a občas též čáp černý (Ciconia nigra).

Vyhlášeno přílohou č. 1047 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Katastrální území: Rybí, Ženklava, Žilina u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína
Rozloha: 78.4109 ha
Nadmořská výška: 400–513 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Území evropsky významné lokality Libotín má charakter zvlněné pahorkatiny, která se k západu svažuje do údolí řeky Jičínky. Lokalita je součástí Štramberské vrchoviny. V lesním území na exponovaných svazích převládají suťové lesy sv. Tilio-Acerion, které jsou v údolích potoků doprovázeny jasanovo-olšovými luhy. Na menších plochách jsou zastoupeny západokarpatské dubohabřiny a mezofilní ovsíkové louky. Z hlediska současného lesního hospodaření zde na většině výměry území vyskytují porosty s přirozenou dřevinnou skladbou. Z významných druhů rostlin zde rostou měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.