koronaweb
Menu

Vodní nádrže a mokřady v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojživelníků v rámci širšího regionu.

Vyhlášeno přílohou č. 1048 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813455
Katastrální území: Havířov-město, Šenov u Ostravy
Rozloha: 14,8038 ha
Nadmořská výška: 241 - 242 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

V 50. letech minulého století zde existoval rybník, který byl součástí rybníků v nivě řeky Lučiny a Sušanky. Při výstavbě kruhového objezdu a silnice I/11 v 60. letech 20. století zde došlo k silně negativním zásahům, kdy velká část území byla využívána jako dočasné složiště skrývkových zemin. Přesto se zde dodnes projevuje vliv původního způsobu využívání území - vysoká hladina podzemní vody zde umožňuje existenci malých vodních ploch. Mokřadní charakter lokality s tůněmi v různém sukcesním stádiu vyhovuje širokému spektru druhů vázaných na tento typ biotopu, zejména pak obojživelníkům a vážkám. V rámci vysoce antropogenně ovlivněné průmyslové krajiny Karvinska jde o jedno z nejdůležitějších refugií zvláště chráněných druhů. Území je významné výskytem čolka velkého (Triturus cristatus). Z ostatních druhů obojživelníků se na lokalitě vyskytují čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufotes viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a skokan zelený (Pelophylax esculentus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.