koronaweb
Menu

Území evropsky významné lokality Moravice tvoří přirozený meandrující tok řeky Moravice s kamenitým až štěrkovitým dnem, charakteristickými břehovými porosty a doprovodnými podmáčenými loukami, vrbinami, olšinami a mokřady.

Vyhlášeno přílohou č. 1049 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813456
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Břidličná, Dolní Moravice, Horní Václavov, Jamartice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Tylov, Valšov, Velká Štáhle 
Rozloha: 209,6 ha

Evropsky významné druhy:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis území:

Řeka Moravice je velmi významná výskytem mihule potoční (Lampetra planeri). Dle průzkumu z roku 2010 je populace mihule v evropsky významné lokalitě Moravice početná a vitální, bez aktuálního ohrožení. Ze zvláště chráněných druhu ryb je lokalita významná pro vranku pruhoploutvou (Cottus poecilopus) a vranku obecnou (Cottus gobio). Ze savců se zde vyskytuje celá řada druhů včetně chráněné vydry říční (Lutra lutra). Na území evropsky významné lokality Moravice vyskytuje její prosperující populace.

Také z ornitologického hlediska se jedná o velmi významné území. Hnízdí zde a protahuje řada zvláště chráněných druhů, např. koryto Moravice je hnízdištěm ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Na nivních loukách hnízdí křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex). Starší stromové porosty využívá ke hnízdění včelojed lesní (Pernis apivorus) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus), keřové porosty využívá pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Na tahu se zde pravidelně objevuje dudek chocholatý (Upupa epops) nebo slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.