Menu

Náležitosti žádosti o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

(v relevantních specifických případech může krajský úřad požadovat doložení dalších podkladů v souladu se zákonem o ochraně ovzduší)

1.1 Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo‑li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

1.2 Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle zákona o ochraně ovzduší a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů nebo výduchů.

1.3 Projektová dokumentace, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména:

  1. údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
  2. technickou zprávu,
  3. podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),
  4. technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,
  5. hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.

1.4 Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje, včetně znečišťujících látek, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

1.5 Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.

1.6 U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla.

1.7 Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád.

Provozní řád má charakter podmínek povolení provozu zdroje a bude součástí rozhodnutí krajského úřadu, proto je nutné respektovat formální náležitosti provozního řádu – je potřeba dodržet strukturu provozního řádu včetně číslování kapitol dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

1.8 Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Předkládá se vždy u stacionárních zdrojů, které měly v minulosti schválený regulační řád Českou inspekcí životního prostředí.

1.9 Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou.

Předkládá se v těchto případech:

Nepředkládá se v těchto případech:

1.10 Rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou pouze však u stacionárních zdrojů označených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Předkládá se v těchto případech:

Nepředkládá se v těchto případech:· při vydávání povolení provozu pro stacionární zdroje, které nemají povolení podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., anebo nejsou v souladu s požadavky platného zákona o ochraně ovzduší

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.