Menu

Náležitosti žádosti o závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

(v relevantních specifických případech může krajský úřad požadovat doložení dalších podkladů v souladu se zákonem o ochraně ovzduší)

1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo‑li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

1.2. Projektová dokumentace, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména:

a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,

b) technickou zprávu,

c) podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),

d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,

e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.

1.3. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje, včetně znečišťujících látek, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

1.4. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.

1.5. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla.

1.6. Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou.

Nepředkládá se v těchto případech:

· jedná se o stacionární spalovací zdroj označený kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW.

1.7. Rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou pouze však u stacionárních zdrojů označených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Předkládá se v těchto případech:

· k řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

· k řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší pokud se u stávajícího stacionárního zdroje (ne u nových stacionárních zdrojů) navyšují emise

Nepředkládá se v těchto případech:

· jedná se o stacionární spalovací zdroj označený kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW nebo stacionární zdroj označený kódem 3.1. v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW

· kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu

1.8. Návrh kompenzačních opatření – pouze však k řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší a pouze u stacionárních zdrojů označených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a za současného splnění podmínek dle § 11 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.