Menu

Niva přirozeného divočícího toku řeky Morávky mezi obcemi Raškovice a Starého Města u Frýdku‑Místku. Charakteristická společenstva na štěrkových náplavech a doprovodné lesní porosty, které stoupají od řečiště až na Skalickou Strážnici a Vrchy. Součástí evropsky významné lokality Niva Morávky je národní přírodní památka Skalická Morávka a přírodní památka Profil Morávky.

Vyhlášeno přílohou č. 1050 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0810004
Katastrální území: Dobrá u Frýdku‑Místku, Frýdek, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice u Frýdku‑Místku, Staré Město u Frýdku‑Místku, Vyšní Lhoty
Rozloha: 367,3621 ha
Nadmořská výška: 300-438 m n.m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je na území nepřekrytém územím Národní přírodní památky Skalická Morávka Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Na území Národní přírodní památky je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Poodří.


Popis lokality:

V minulém století probíhala na řece Morávce dílčí těžba říčních štěrků, které byly žádanou surovinou zejména pro výstavbu těžkého průmyslu na Ostravsku. Štěrk se těžil pravděpodobně v celém úseku řeky Morávky, tedy i na území, které je v současnosti evropsky významnou lokalitou Niva Morávky. Těženy byly především rozsáhlé štěrkové lavice. 20. století přineslo pro toto území další negativní zásah do přirozených poměrů řeky, její regulaci, která probíhala zejména v 50. letech. Vodohospodářskými úpravami došlo k podstatnému zkrácení toku řeky, k narovnání jejího širokého štěrkonosného koryta, k zaslepení a zasypání meandrů a k ohrazování toku. Dále byly v toku Morávky vybudovány příčné překážky, které působí jako protiproudové migrační bariéry (příčné stupně, vodní nádrž Morávka). Příčné stavby na toku současně negativně ovlivňují akumulaci štěrku v toku a s tím i úroveň biotopových podmínek. Vzhledem k tomu, že správce toku je povinen tyto stavby udržovat v dobrém technickém stavu, je vyvolávána potřeba udržovat průtočný profil. Opět tak dochází k další těžbě štěrkových náplavů z koryta řeky a mýcení části porostů, které lze z pohledu současných předmětů ochrany považovat za negativní. Technické úpravy toku také umožnily zástavbu v blízké údolní nivě řeky, která by zde nemohla za přirozených podmínek vzniknout. Tímto je opět zpětně vyvolávána nutnost technických zásahů na ochranu těchto objektů a sídel v blízkosti řeky. I přes všechny výše uvedené vodohospodářské zásahy si části evropsky významné lokality Niva Morávky (především na území Národní přírodní památky Skalická Morávka) řeka zachovává přirozený charakter se všemi říčními fenomény.

Území evropsky významné lokality Niva Morávky je převážně ploché, nejvýše se zde zvedá Skalická Strážnice. V území převládají jasanovo-olšové luhy v mnoha podobách, od vrbo-topolových olšin, téměř čistých olšin s olší šedou až po porosty s vysokým zastoupení jilmů a dalších druhů tvrdého luhu. Štěrkové náplavy s židoviníkem německým jsou vyvinuty v typické podobě. Rostliny židoviníku sem byly vysazeny, sadba geneticky pochází z původní populace židoviníku v řečišti Morávky. Problematickým fenoménem je zde rozšíření invazivních druhů rostlin. Břehy a prosvětlené příbřežní porosty silně zarůstají všemi druhy křídlatky (Reynoutria sachalinensis, R.japonica, R.x bohemica). Od roku 2007 proběhl v celém povodí Morávky projekt "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", zaměřený na tlumení invazních druhů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.