koronaweb
Menu

Tok řeky Olše mezi Vendryní a hranicí s Polskem (západně od obce Bukovec) v údolí mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Významná lokalita z hlediska výskytu vydry říční a mihule potoční.

Vyhlášeno přílohou č. 1052 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813516
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova, Bystřice nad Olší, Hrádek, Jablunkov, Karpentná, Lyžbice, Návsí, Písek u Jablunkova, Vendryně
Rozloha: 47,6771 ha
Nadmořská výška: 316 - 450 m n. m.

Předmět ochrany - stanoviště:

Předmět ochrany - druhy:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

V minulosti se v údolní nivě Olše nacházely kosené nivní louky, pastviny a pole. V současnosti se zemědělské pozemky na území evropsky významné lokality Olše vyskytují pouze omezeně a tvoří je jen několik obhospodařovaných luk, zahrad (trvalý travní porost) nebo pozemků bez hospodaření. Řeka Olše je na většině území lemována břehovým porostem dřevin a křovin se zastoupením olše lepkavé (Alnus glutinosa), olše šedé (Alnus incana), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu a j. mléče (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), vrb (Salix spp.) a dalších. Lesní vegetace v bezprostředním i širším okolí evropsky významné lokality Olše měla i v historii velmi podobný charakter. Hlavním důvodem této stálosti je (většinou) husté a pravidelné osídlení okolí řeky, které bránilo zalesnění dalších pozemků, resp. změně obrysů dříve se zde vyskytujících lesů. Koryto toku Olše má přirozený charakter s převážně kamenitým až štěrkovým dnem a častými štěrkovými náplavami.

Tok Olše představuje v současnosti ichtyologicky významnou lokalitu s bohatými populacemi původních říčních druhů ryb včetně těch ohrožených – střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a mihule potoční (Lampetra planeri). V celém úseku řeky Olše je na území evropsky významné lokality zaznamenán výskyt raka říčního (Astacus astacus). V drobných přítocích Olše a v tůňkách podél řeky i v jejím korytě se rozmnožují obojživelníci – mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) nebo rosnička zelená (Hyla arborea). Ze savců se zde vyskytuje stabilní populace vydry říční (Lutra lutra) a pomístně se objevuje i bobr evropský (Castor fiber).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.