koronaweb
Menu

Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek se nachází jižně od Slezských Pavlovic. Území tvoří niva potoka Prudník a jeho levostranného přítoku, Pavlovického potoka. V území se také nacházejí dva větší rybníky Pavlovický I (Velký Pavlovický rybník) a Pavlovický II.

Vyhlášeno přílohou č. 1053 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813460
Katastrální území: Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice
Rozloha: 96,1242 ha
Nadmořská výška: 210 - 233 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek se překrývá s územím přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník, která byla vyhlášena v roce 1999. Doba vzniku Velkého Pavlovického rybníka (Pavlovický I) není přesně známa. Původně obtokový rybník napájený ze Sádeckého potoka, je v současné době z důvodu jeho zanesení průtočný. Trvalý průtok rybníkem způsobuje jeho rychlé zanášení, eutrofizaci a výrazné ovlivnění teplotního režimu (ochlazování) vody. Během zvýšených průtoků v toku dochází k poškozování hrází (patrné jsou rozsáhlé a hluboké nátrže) a technických objektů rybníka. Hlavním povrchovým tokem zájmového území je Prudník, který je charakteristický silně meandrujícím korytem, jehož dno se zařezává do terénu do hloubky cca 3–5 m.

Nejvýznamnější vegetační jednotkou na území současné přírodní rezervace jsou porosty rákosu a orobince svazu Phragmition australis v jihozápadní a západní části rybníka Pavlovický I. Na území této evropsky významné lokality jsou z naturových stanovišť dále vyvinuty, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureionnemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).

Území evropsky významné lokality Osoblažský výběžek je útočištěm a tahovou zastávkou řady živočichů v jinak intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Z obojživelníků se zde dlouhodobě a ve stabilních populacích vyskytují rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je kuňka ohnivá (Bombina bombina), její výskyt se však v posledních letech nedaří zdokumentovat. Z nejvýznamnějších druhů ptáků je možno zmínit v území zaznamenaný výskyt motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), chřástala kropenatého (Porzana porzana) nebo rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). V břehových porostech rybníků je možno zahlédnout moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) a v neupravených úsecích toku Prudník hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.