Menu

Ovzduší a zdraví (4. část) – oběhová soustava

Vážení čtenáři, předkládáme vám další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji. Tato čtvrtá část je věnována oběhové soustavě.

Ve druhém díle tohoto cyklu jsme uvedli, že nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje lidské zdraví, je životní styl. Jedná se například o stravovací návyky, kouření, konzumaci alkoholu, pohybové aktivity, psychické napětí nebo stres. Způsob života se výrazně projevuje právě v případě nemocí oběhové soustavy (srdce a cév).

Jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace.

Standardizovaná úmrtnost – oběhová soustava – zdroj ÚZIS
rok MSK ČR
muži ženy muži ženy
1999 650,4 410,1 602,7 401,4
2000 607,8 379,7 576,8 378,9
2001 614,5 404,7 558,2 375,8
2002 613 401,2 560,5 379,4
2003 642,5 410 568,5 384,3
2004 589,1 364,3 530,8 356,8
2005 569,8 380,4 508 351
2006 538,2 348,6 477,8 318,2
2007 509,9 326 453,7 306,8
2008 502,6 319,7 437,1 292,3
2009 492,4 319,9 436 296,2
2010 510,6 319 424,4 282,4
2011 475 301,5 412,9 268,1

Z tabulky a grafu vyplývá, že hodnota standardizované úmrtnosti s ohledem na oběhovou soustavu vykazuje od roku 1999 jak v našem kraji, tak i v rámci celé České republiky neustálý pokles, čili jedná se o pozitivní trend. Hodnoty SDR v MS kraji jsou v celém časovém intervalu vyšší než činí průměr ČR, což platí zejména u mužské části populace, kde se od roku 2004 se s výjimkou roku 2010 udržuje setrvalý rozdíl na úrovni cca 60 případů. V případě ženské části populace je SDR z dlouhodobého hlediska již téměř srovnatelná s průměrnou úrovní ČR, i když v letech 2010 a 2011 došlo ke zvýraznění tohoto rozdílu.

V následujících tabulkách a kartogramech je uvedena situace v MS kraji dle jednotlivých okresů v roce 2011. Nejméně příznivá situace je u mužů i u žen v okrese Karviná, naopak nejpříznivější je u obou pohlaví v okrese Opava.

Muži   Ženy
Bruntál 472,1   Bruntál 315,2
Frýdek‑Místek 456,8   Frýdek‑Místek 300,4
Karviná 539,6   Karviná 322,5
Nový Jičín 456,9   Nový Jičín 319,4
Opava 429,3   Opava 282,2
Ostrava 468,3   Ostrava 284,9

Prevalence znamená podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Je vztažena k určitému časovému okamžiku. Popisuje tedy daný stav v určitém čase. Incidence znamená podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců (nových případů) za dané časové období a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Charakterizuje dynamiku onemocnění v populaci.

Zdrojem následujících grafů a tabulek je databáze ÚZIS.

Hypertenzní nemoci – přepočet na 1000 obyvatel v letech 2000‑2011

Rok MS kraj Česko
prevalence incidence prevalence incidence
2000 112 7,3 123,3 7,9
2001 125,8 8,7 129,5 8,5
2002 129,8 8,5 132,8 8,6
2003 135,5 9,6 139,4 9,4
2004 144,2 10,4 144,2 9,7
2005 150,2 10,8 149,2 10,1
2006 155,4 10,7 153,5 10,8
2007 157,8 10,9 153,7 11,2
2008 158,9 12 154,1 11,7
2009 159 13,3 158,8 12,1
2010 158,2 11,2 162 12,4
2011 168,6 13 169,9 13

I když standardizovaná úmrtnost s ohledem na oběhovou soustavu vykazuje v našem kraji i v rámci České republiky neustálý pokles, v případě prevalence a incidence hypertenzních onemocnění dochází naopak z dlouhodobého hlediska k postupnému nárůstu, což představuje varovný negativní vývoj tohoto typu onemocnění. Hodnoty zjišťované v MS kraji jsou srovnatelné s celorepublikovou situací.

Akutní infarkt myokardu – přepočet na 1000 obyvatel v letech 2000‑2011
Rok MS kraj Česko
prevalence incidence prevalence incidence
2000 8,9 1,4 8,5 1,5
2001 9,7 1,7 8,6 1,5
2002 9,6 1,6 8,6 1,5
2003 10,2 1,8 8,7 1,6
2004 11,1 2 8,8 1,6
2005 11 1,9 8,8 1,6
2006 11,4 1,7 8,9 1,6
2007 9 1,4 8,3 1,4
2008 9,2 1,6 8,1 1,5
2009 8,6 1,5 8 1,4
2010 8,8 1,4 7,9 1,4
2011 9 1,4 8,2 1,4

U prevalence akutního infarktu myokardu docházelo do roku 2006 k postupnému nárůstu případů, výraznějšímu v podmínkách MS kraje. Po poklesu v roce 2007 se situace stabilizovala, přičemž hodnoty zjišťované v MS kraji zůstávají v celém časovém intervalu poněkud vyšší než v rámci ČR. Incidence tohoto typu onemocnění je v MS kraji a na úrovni ČR dlouhodobě srovnatelná. Vývoj má setrvalý charakter (kromě nepatrného zvýšení v letech 2003 až 2005 v MS kraji).

Ostatní ischemické nemoci srdeční – přepočet na 1000 obyvatel v letech 2000‑2011
Rok MS kraj Česko
prevalence incidence prevalence incidence
2000 61,5 3,3 70,4 3,2
2001 68,2 3,2 72,5 3,2
2002 68,2 3,2 72,5 3,2
2003 70,4 3,2 73,8 3,3
2004 72,2 3,5 73,9 3,3
2005 73 3,6 74,3 3,5
2006 73,2 3,6 73,5 3,6
2007 73,5 3,6 71,3 3,6
2008 71,6 3,7 68 3,8
2009 67,8 3,7 66,9 3,6
2010 64 3,5 65,5 3,9
2011 64,5 3,8 65,9 4,1

V případě prevalence ostatních ischemických nemocí srdce docházelo k postupnému nárůstu případů (v ČR do roku 2005, v MS kraji až do roku 2007), přičemž situace v MS kraji vykazovala příznivější hodnoty než v celorepublikovém hodnocení. V roce 2006 došlo ve vývoji situace k obratu, od roku 2010 jsou za MS kraj opět zjišťovány hodnoty příznivější než za celou ČR. Incidence je v MS kraji a na úrovni ČR dlouhodobě téměř shodná, vývoj má setrvalý charakter.

Cévní nemoci mozku – přepočet na 1000 obyvatel v letech 2000‑2011
Rok MS kraj Česko
prevalence incidence prevalence incidence
2000 21,7 2,3 25 2,6
2001 23,4 2,6 26 2,7
2002 23,5 2,6 26,5 2,6
2003 24,5 2,6 27,3 2,7
2004 26,1 3 27,5 2,7
2005 26,5 3 27,3 2,7
2006 27,1 2,9 27,2 2,8
2007 25,5 2,7 26,4 2,6
2008 25,4 2,9 25,4 2,6
2009 23,8 2,7 25 2,4
2010 22,1 2,4 24,3 2,5
2011 22,3 2,6 24,7 2,5

U prevalence cévních mozkových příhod nastal po nárůstu do roku 2006 pozvolný pokles počtu případů, výraznější v MS kraji. Po celé sledované období je u tohoto typu onemocnění situace v MS kraji příznivější než v rámci ČR. Incidence je v MS kraji i v ČR dlouhodobě srovnatelná, vývoj má setrvalý charakter.

Tématem následujícího, již pátého příspěvku této série, budou nádorová onemocnění.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.