koronaweb
Menu

Ovzduší a zdraví (5. část) – nádorová onemocnění

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vám po kratší přestávce předkládá další článek z cyklu „Ovzduší a zdraví“, tentokrát na téma nádorová onemocnění.

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni. Příčina jejich vzniku spočívá ve ztrátě kontroly organismu nad dělením buněk. Nádorová onemocnění jsou v ČR druhou nejčastější příčinou smrti. Ročně umírá na tento typ onemocnění více než 27 tisíc osob.

Na vznik nádorových buněk a jejich následný rozvoj má vliv celá řada faktorů. Za nejvýznamnější lze považovat faktory, které utvářejí způsob života – životní styl. Jedná se například o stravovací návyky, kouření. Do této skupiny patří i nadměrná psychická zátěž a stres, které mohou oslabit imunitní systém. Významným faktorem jsou genetické dispozice. Vliv životního a pracovního prostředí se projevuje expozicí ultrafialovému záření, plísním, chemickým látkám, které jsou obsaženy v ovzduší, ve vodě pocházející z přírodních zdrojů nebo z činnosti člověka (těžké kovy, aromatické uhlovodíky apod.). V případě nádorových onemocnění se zcela zásadním způsobem uplatňuje úroveň zdravotnických služeb a lékařské péče, zejména prevence.

Jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace.

Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary celkem – zdroj ÚZIS

  MSK ČR
muži ženy muži ženy
2000 354,3 184,3 326,6 178,6
2001 351,7 177,9 317,3 179,0
2002 342,5 174,4 323,2 175,3
2003 333,4 170,0 321,0 177,4
2004 340,4 180,7 315,1 172,9
2005 299,1 167,8 296,7 166,0
2006 298,4 163,2 286,8 164,9
2007 286,3 155,4 277,5 157,0
2008 296,5 152,4 272,8 155,2
2009 281,7 153,0 268,9 150,7
2010 282,6 150,5 266,9 149,5
2011 277,1 152,7 249,2 146,4
2012 262,1 150,2 243,2 145,0
graf 1

V případě standardizované úmrtnosti z hlediska nádorových onemocnění zaznamenáváme z dlouhodobého hlediska v MS kraji mírný pokles, výraznější u mužů. U žen je od roku 2002 situace v případě MS kraje a ČR srovnatelná.

V souvislosti s ovzduším je nejvýznamnějším zdrojem expozice cizorodým látkám dýchací soustava. Rakovina plic a dýchacích cest patří mezi nejčastější druhy nádorových onemocnění, zejména u mužů.

Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33, 34) – zdroj ÚZIS

  MSK ČR
muži ženy muži ženy
2000 93,3 15,7 90,2 18,2
2001 95,7 18,7 85,8 19,1
2002 87,0 16,3 84,1 18,2
2003 87,1 15,1 81,0 18,9
2004 91,1 17,8 82,1 18,6
2005 81,0 15,9 77,2 18,8
2006 71,8 19,2 73,8 19,7
2007 77,5 16,8 71,3 19,1
2008 67,9 18,0 67,6 19,3
2009 67,4 18,1 67,0 18,9
2010 66,7 19,8 66,2 19,5
2011 72,1 18,5 63,0 20,7
2012 65,3 21,2 60,3 21,2
graf 2

Z tabulky a grafu vyplývá, že standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary dýchacího ústrojí u mužů v MS kraji je mírně vyšší než v rámci celé České republiky. Z dlouhodobého pohledu se situace vyvíjí pozitivně, zaznamenáváme pokles. U žen je úmrtnost v MS kraji srovnatelná s ČR, tendence je naopak nepříznivá, dochází k pozvolnému mírnému nárůstu.

Incidence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušek a plic (C33, 34) – zdroj ÚZIS

Incidence znamená podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců (nových případů) za dané časové období a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Charakterizuje dynamiku onemocnění v populaci.

  muži ženy
MSK ČR MSK ČR
1999 109,7 95,7 18,2 19,1
2000 103,9 94,3 18,3 21,2
2001 100,2 89,9 22,0 21,1
2002 93,4 89,8 16,7 20,7
2003 98,9 88,9 18,5 20,3
2004 90,8 89,6 18,8 22,6
2005 89,3 85,4 18,7 22,5
2006 74,8 81,9 20,6 23,0
2007 82,1 81,5 22,2 24,2
2008 76,9 80,8 22,3 24,2
2009 72,2 76,2 23,1 25,1
2010 80,0 76,7 23,2 24,6
graf 3

Incidence zhoubných nádorů dýchacího ústrojí potvrzuje situaci, která již byla popsána v případě standardizované úmrtnosti na tento typ onemocnění. U mužů v MS kraji je od roku 2004 srovnatelná nebo mírně nižší než v rámci celé ČR. V dlouhodobém vývoji incidence zaznamenáváme pokles. Naopak u žen je v MS kraji i v ČR tendence nepříznivá, dochází k pozvolnému nárůstu incidence.

kart 1
kart 2

V kartogramech je uvedena situace v ČR dle jednotlivých krajů za období 1977 až 2010. MS kraj se jak v případě mužů, tak u žen řadí z hlediska incidence k celostátnímu průměru.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.