koronaweb
Menu

Palkovické hůrky jsou pahorkatinou s jedním výraznějším údolím, kolem Rybího potoka, který je pravostranným přítokem říčky Ondřejnice. Jedná se o lesní komplex s převažujícími květnatými bučinami sv. Fagion, as. Dentario enneaphylli-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum a místy s as. Melico-Fagetum. Dalšími typy biotopů, které se na lokalitě vyskytují, jsou poměrně zachovalé acidofilní bučiny a na exponovaných stanovištích pak suťové lesy.

Vyhlášeno přílohou č. 1055 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0810031
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 131,5 ha

Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Chlebovice, Myslík, Palkovice, Rychaltice, Sklenov

Kód a název typu evropského stanoviště


Popis území:

Evropsky významná lokalita Palkovické hůrky se nachází ve výrazně členitém území s několika vodotečemi, které je součástí většího lesního komplexu v Podbeskydské pahorkatině. Jedná se o území s jedním výraznějším údolím - údolí Rybího potoka, který je pravostranným přítokem říčky Ondřejnice. Pramenné oblasti potoků se nacházejí v prudkých těžko přístupných svazích. Pro ochranu stanovišť květnatých bučin je důležité především omezení zvyšování podílu smrku či jiných stanovištně nebo geograficky nepůvodních dřevin a omezení holosečného hospodaření.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.