Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Plán odpadového hospodářství pro období 2016‑2026

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán odpadového hospodářství (POH) Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů v zájmu splnění 4 strategických cílů:

Je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.

Strategie plně respektuje hierarchii způsobu nakládání s odpady s cílem odklonu odpadů ze skládek prostřednictvím předcházení vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití, recyklaci a dalších způsobů využití odpadů. Z priorit rovněž vyplynula potřeba optimalizovat síť zařízení k nakládání s odpady s ohledem na plnění stanovených cílů a zejména budoucího zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů.

Závazná část POH MSK je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.

Povinností kraje je každoročně vyhodnotit plán pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH MSK a po dvou kalendářních letech zpracovat zprávu o plnění cílů POH MSK.

POH MSK

POH MSK - úvod (formát pdf, velikost 2 MB)
POH MSK - analytická část (formát pdf, velikost 6 MB)
POH MSK - závazná část (formát pdf, velikost 1 MB)
POH MSK - směrná část (formát pdf, velikost 2 MB)

Prováděcí studie k naplňování POH MSK

Prováděcí studie k naplňování POH MSK - analytická část (formát pdf, velikost 5 MB)
Prováděcí studie k naplňování POH MSK - návrhová část (formát pdf, velikost 2 MB)
Prováděcí studie k naplňování POH MSK - shrnutí (formát pdf, velikost 738 kB)

Vyhodnocení POH MSK

Zpráva o plnění cílů POH MSK za roky 2016 a 2017 (formát pdf, velikost 2 MB)
Zpráva o plnění cílů POH MSK za roky 2018 a 2019 (formát pdf, velikost 806 kB)
Zpráva o vlivu POH MSK na životní prostředí a veřejné zdraví za roky 2016 a 2017 (formát pdf, velikost 1 MB)
Indikátory 2018 (formát pdf, velikost 52 kB)
Indikátory 2019 (formát pdf, velikost 122 kB)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.