koronaweb
Menu

Oznámení o zveřejnění návrhů plánů povodí, které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady, k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek.

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Plány dílčích povodí

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo usnesením č. 19/1955 ze dne 21. 4. 2016 Plán dílčího povodí Horní Odry a Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, které jsou platné pro období 2016 – 2021, a které nahradily původní Plány oblasti povodí.

Plány dílčích povodí jsou základní koncepční dokumenty pro území Moravskoslezského kraje v oblasti vodního hospodářství, které spolu s Národními plány povodí představují podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.

Plná znění těchto rozsáhlých dokumentů lze nalézt na webových stránkách příslušných správců povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik (Plán dílčího povodí Horní Odry), Povodí Moravy, státní podnik (Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu) a na stránkách Ministerstva zemědělství (Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje). V listinné podobě je Plán dílčího povodí Horní Odry po dobu jeho platnosti k dispozici na Povodí Odry, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na Povodí Moravy, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje.

Proces plánování

Proces plánování v oblasti vod má v současnosti 3 úrovně:

je navržen na období 2004 – 2027, které je rozděleno do 3 období:

Cíle plánu povodí

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy, jako je ochrana vod, ochrana před povodněmi a trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby. Vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod, s určitými výjimkami pak do roku 2027.

Plány dílčích povodí jakožto aktualizace předchozích plánů oblastí povodí doplňují národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření (včetně časového plánu jejich uskutečnění), které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Další informace k plánování v oblasti vod lze najít na stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy, státní podnik.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.