Menu

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo pro území kraje usnesením č. 99/936 ze dne 15. 9. 2022 Plán dílčího povodí Horní Odry a Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, které jsou platné pro období 2022 – 2027.

Plány dílčích povodí jsou základní koncepční dokumenty v oblasti vodního hospodářství, které spolu s národními plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik představují podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování, povolování staveb a k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí. Plány dílčích povodí doplňují národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření (včetně časového plánu jejich uskutečnění), které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik a potřeb užívání vodních zdrojů.

Plán dílčího povodí Horní Odry je v listinné podobě po dobu jeho platnosti k dispozici na Povodí Odry, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na Povodí Moravy, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje.

Další informace k plánování v oblasti vod lze najít na stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy, státní podnik.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.