koronaweb
Menu

Území evropsky významné lokality Poodří tvoří údolní niva řeky Odry, která se nachází jihovýchodně od Ostravy v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích říčních teras. Jedná se o mozaiku společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických tůní a močálů, které zde vytvářejí velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Vyhlášeno přílohou č. 1058 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0814092
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 5235,0 ha

Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Odry, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

Evropsky významné druhy

Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je na území překrytém územím Chráněné krajinné oblasti Poodří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště CHKO Poodří. Na území evropsky významné lokality Poodří, které nejsou součástí chráněné krajinné oblasti, vykonává státní správu v ochraně přírody Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Území evropsky významné lokality Poodří je dominantně formováno řekou Odrou, v úseku od ř.km 20,27 do ř.km 79,35. Vzhledem k tomu, že jen asi čtvrtina toku Odry je poznamenána lidskou činností, byl v území zachován přirozeně meandrující tok, jehož nejvýznamnější vlastností je přirozená (přírodě blízká) distribuce průtoků daná neexistencí významnějších vodních děl v horních částech povodí. Nepozměněnost průtokového režimu Odry umožňuje vývoj a existenci unikátních biotopů a na ně vázaných druhů. Na území evropsky významné lokality Poodří se nachází také více než 60 rybníků o celkové ploše kolem 700 ha. Jedná se o mělké kaprové rybníky s průměrnou hloubkou kolem 1 m, vybudované v plochém terénu údolní nivy, proto musejí být obehnány hrázemi ze všech stran.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.