Menu

Povodňová ochrana a ochrana před suchem

Záplavová území

Záplavová území jsou administrativně stanovená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.

Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Mapové podklady jsou uloženy na příslušných vodoprávních úřadech a u správců vodních toků. Evidenci stanovených záplavových území zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí, informace jsou dostupné na internetových stránkách Povodňového informačního systému (editor dat, mapový prohlížeč).

Grafické znázornění stanovených záplavových území lze rovněž nalézt v mapovém systému Moravskoslezského kraje (poslední aktualizace ke dni 30. 4. 2022).

V aktivní zóně záplavového území se podle § 67 odst. 1 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby (s výjimkou určitých vodních děl a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury), proto by zájemci o výstavbu na pozemcích v blízkosti vodních toků měli věnovat pozornost také informacím uvedeným v seznamu o připravovaných návrzích na stanovení nebo změnu záplavového území.

Bližší informace o připravovaných návrzích lze získat u správců toků – Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.

Kontakt:

Šance přehrada – ilustrační foto

Povodňový plán Moravskoslezského kraje

Povodňový plán je dokument, který mimo jiné obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, zabezpečení přípravy a organizace záchranných prací.

Povodňový plán Moravskoslezského kraje v digitální podobě byl pořízen v rámci projektu státního podniku Povodí Odry „Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému“ a projektu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje „Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území Moravskoslezského kraje ohroženém povodněmi“ realizovaných za finanční podpory z Operačního programu životního prostředí.

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody pro území Moravskoslezského kraje

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody je dokument, jehož hlavním cílem je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost.

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody pro území Moravskoslezského kraje byl pořízen za finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Odry, státní podnik, a Českým hydrometeorologickým ústavem, projednán s dotčenými subjekty a orgány veřejné zprávy, a schválen Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.