koronaweb
Menu

Osu evropsky významné lokality Praděd tvoří hlavní jesenický hřeben se svými typickými zaoblenými vrcholy, karoidy, ledovcovým karem, širokým sedlem Skřítku a hluboce zaříznutými údolími Divoké Desné a přítoků, Merty a Bílé Opavy. V území se nachází rozsáhlé celky přírodních horských smrčin, ekosystémy přirozeného vysokohorského bezlesí, výrazných skal a rašeliniště.

Vyhlášeno přílohou č. 939 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0714077
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 6070,8 ha

Kraj: Olomoucký kraj
Katastrální území: Domašov u Jeseníka, Klepáčov, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice, Rudoltice u Sobotína, Vernířovice u Sobotína
Kraj: Moravskoslezský kraj (2 454,3 ha)
Katastrální území: Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka, Malá Morávka, Žďárský Potok, Železná pod Pradědem

Kódy a názvy typů evropských stanovišť:

Evropsky významné druhy:

Příslušným orgánem ochrany přírody je správa CHKO Jeseníky.


Popis území:

Pro přirozené bezlesí nad horní hranicí lesa, probíhající v evropsky významné lokalitě Praděd ve výšce přibližně 1 350 m n. m., jsou charakteristické biotopy alpínských holí a vrcholových skal a drolin. Horní hranice lesa je přirozeně snížena v karu Velké kotliny, karoidech Mezikotlí a Malé kotliny a v Pradědském příkopu. V těchto lokalitách jsou vyvinuty druhově mimořádně pestré fytocenózy vysokobylinných niv svazu Adenostylion, kapradinové nivy svazu Dryopterido-Athyrion, vegetace sněhových vyležisek, skal a drolin. Skalní ekotopy Velké kotliny hostí rovněž vegetaci svazu Agrostion alpinae, na kterou je vázaná celá řada vzácných druhů, včetně endemitů. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum (údolní jasanovo-olšové luhy). V návaznosti na otevřená vrchoviště se vyskytují rašelinné smrčiny, na trvale podmáčených místech zejména v oblasti Rašeliniště Skřítek i podmáčené smrčiny a maloplošně rašelinné březiny.

Území evropsky významné lokality Praděd je významné z pohledu výskytu endemických druhů a poddruhů rostlin. Jedná se v první řadě o endemity Hrubého Jeseníku – lipnici jesenickou (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida), jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus), pupavu Biebersteinovu sudetskou (Carlina biebersteinii subsp. sudetica). Dalšími významnými druhy jsou endemity sudetských pohoří – např. zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) a jestřábník zlatoblizný (Hieracium chrysostyloides).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.