Menu

Lokalita je cenným souborem lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou, především podhorských bučin a jedlobučin a významným refugiem původního jesenického modřínu.

Vyhlášeno přílohou č. 1060 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Katastrální území: Nové Heřminovy
Rozloha: 76,2730 ha
Nadmořská výška: 392–550 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je na území překrytém územím Národní přírodní památky Ptačí hora Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Poodří. Na území evropsky významné lokality, která není v překryvu s územím Národní přirodní památky Ptačí hora, je příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Lokalita je součástí částečně izolovaného masívu Ptačího vrchu s nadmořskou výškou 573 m n. m. V lesních porostech převažují květnaté bučiny, na minerálně chudších substrátech jsou místy vystřídány acidofilními bučinami. Jádrem lokality je národní přírodní památka Ptačí hora, která chrání přirozené podhorské bučiny a jedlobučiny s příměsí původního jesenického modřínu (Larix decidua). Vyskytuje se zde řada významných druhů: kosatec sibiřský (Iris sibirica), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.