Menu

Území ptačí oblasti je totožné s územím Vojenského újezdu Libavá. Na území Moravskoslezského kraje přesahuje pouze její část, o rozloze menší než 1 % z celkové rozlohy.

Kód lokality: CZ0711019
Katastrální území:
Moravskoslezský kraj: (Hadinka, Nové Oldřůvky I)
Olomoucký kraj: (Čermná u Města Libavá, Dřemovice u Města Libavá, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I, Město Libavá, Město Libavá I, Město Libavá II, Předměstí u Města Libavá, Rudoltovice, Varhošť u Města Libavá, Velká Střelná, Luboměř u Potštátu)
Rozloha: 32723,8217 ha
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 533/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Vojenský újezd Libavá.


Na území ptačí oblasti Libavá se střídají zalesněné plochy s bezlesou krajinou s travními porosty a rozptýlenou zelení. Vodní toky zde neprošly téměř žádnými vodohospodářskými úpravami, vyjma několika rybníků a malé vodní nádrže určené k výcviku některých druhů vojsk a údolní nádrže na řece Odře u Barnova. Znečištění vodních toků ze zemědělské výroby je zde zanedbatelné. Na území vojenského újezdu pramení řeka Odra. Její tok je prakticky intaktní (s výjimkou Barnovské nádrže) a téměř neovlivněný jak civilní tak vojenskou činností.

Kromě chřástala polního (Crex crex), předmětu ochrany ptačí oblasti, mají z ostatních druhů žijících na území mají význam především tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a strnad luční (Miliaria calandra).

V ptačí oblasti Libavá je žádoucí udržení dosavadního stavu ploch (nejsnadněji tím, že budou i nadále využívány pro dosavadní účel se zachováním stávajícího režimu).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.