Menu

Území se nachází mezi městskou části Ostrava‑jih a obcí Jeseník nad Odrou. Hranice ptačí oblasti jsou totožné s hranicemi CHKO Poodří a území tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který je 32 km dlouhý a 4 km široký.

Kód lokality: CZ0811020
Katastrální území:
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
Rozloha: 8042,5882 ha
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 25/2005 Sb.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je v částech nepřekrytých územím Chráněné krajinné oblasti Poodří – Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Ptačí oblast Poodří pokrývá téměř celou plochu Chráněné krajinné oblasti Poodří. Předměty ochrany jsou bukač velký (Botaurus stellaris), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus aeruginosus) a tažná populace kopřivky obecné (Anas strepera). Území ptačí oblasti tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s častým zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Řeka Odra zde neni regulována a vytváří zde charakteristické meandry, slepá ramena a tůně. Zejména v severní části se nachází rozlehlé rybniční soustavy, které jsou zde doloženy už z období středověku.

Bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody je v ptačí oblasti Poodří, mimo současně zastavěné a zastavitelné území obcí, zakázáno:

provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a břehových porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy bezprostředně hrozí škody na majetku nebo je bezprostředně ohrožena bezpečnost a zdraví osob.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.