koronaweb
Menu

Rašeliniště v Nízkém Jeseníku, v pramenné oblasti na jihovýchodním svahu Dobřečovské hory 5 km jihozápadně od města Rýmařova. Jediná recentně známá lokalita výskytu mechu srpnatky fermežové v Moravskoslezském kraji.

Vyhlášeno přílohou č. 1062 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0815031
Katastrální území: Skály u Rýmařova
Rozloha: 45,5349 ha
Nadmořská výška: 664-748 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Rašeliniště v evropsky významné lokalitě Skalské rašeliniště nejsou primárním bezlesím. Jedná se o přechodové rašeliniště prameništního typu. Sukcese k lesním porostům zde byla historicky blokována hospodářským využíváním území (kosením). Rozsah kosených ploch byl ale v minulosti mnohonásobně větší. Nyní je však z důvodu snížení rozlohy kosených ploch podstatná část zarostlá náletovými dřevinami (převážně břízami a topolem osikou). Aktuálně obhospodařované plochy dále nedegradují. Zajímavostí je minimální přirozené zmlazení smrku, který zde byl s největší pravděpodobností původní dřevinou.

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus) je dvoudomý, jen velmi vzácně plodný, dlouhověký mech, který tvoří až několik centimetrů čtverečních velké trsy. Svým výskytem je srpnatka vázána na otevřená, či slabě zastíněná, trvale vlhká stanoviště – nížinná a přechodová rašeliniště, bažinaté louky a vlhká místa se slabě kyselým až slabě zásaditým pH. Pro výskyt srpnatky fermežové je nezbytné zachování stálého vodního režimu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.