koronaweb
Menu

Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Skučák je ekosystém rybníka a na něj navazující mokřadní biotopy s výskytem významných druhů rostlin a živočichů. Lokalita je také významným hnízdištěm a migračním shromaždištěm vodních ptáků.

Vyhlášeno přílohou č. 1062a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Kód lokality: CZ0810424
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 29,8 ha
Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Rychvald

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Na území evorpsky významné lokality Skučák sahá historie rybníkářství až do 15. století. Plocha rybníka je dnes ale menší než v minulosti. Okolní mokřad vnikl na dně historického rybníka. Již v roce 1969 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, ovšem bez stanovení podmínek ochrany. Přesto se zde ještě dvacet let intenzivně hospodařilo. Chován zde byl býložravý amur bílý a rybí osádka byla příliš velká. Tyto faktory měly za následek silnou eutrofizaci lokality, znečištění vody zejména organickými látkami a negativní změnu dochovaných přírodních podmínek včetně zániku společenstev s plavínem štítnatým a nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Od roku 1984 se zde přestaly objevovat kvetoucí rostliny plavínu štítnatého, nepukalka plovoucí vymizela zcela.

V roce 1989 vydal tehdejší Okresní národní výbor Karviná rozhodnutí o povinnosti extenzivního hospodaření. To však k obnovení původních hodnot ekosystému nestačilo. Do roku 1992 nebyl rovněž vypracován žádný ochranářský plán, který by hospodaření na lokalitě usměrňoval. V roce 1995 byl rybník převeden ze správy Okresního úřadu Karviná na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. V roce 2005 proběhla za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR revitalizace území zahrnující celkové odbahnění, vybudování ostrovů a členitých vodních lagun v doposud kompaktní rákosině. Tento zásah úspěšně nastartoval návrat původních přírodních hodnot území.

Akutálně je v extenzivněji využívaném rybníku je neuceleně vyvinuta vegetace vodních makrofyt svazu Potaminion, zvláště pak vegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým (as. Potametum lucentis), vodní vegetace se stolístkem klasnatým (as. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati) a vegetace brakických vod s řečankou přímořskou (as. Najadetum marinae). Při dobré kvalitě vody se vyvíjí vegetace mělkých stojatých vod teplých oblastí s plavínem štítnatým (as. Nymphoidetum peltatae). V tůních rybníka je vyvinuta vegetace parožnatek s lesklenkou zelenou (Nitella syncarpa) a parožnatkou křehkou (Chara globularis) a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s proměnlivými dominantami biotopu – nejčastěji se zde vyskytuje rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), dále makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a bublinatkou jižní (Utricularia australis). V litorální části rybníka a přilehlých mokřadech jsou vyvinuta společenstva rákosin přecházející do vegetace vysokých ostřic a vlhkých pcháčových luk. U severní hranice je dobře vyvinutá mokřadní olšina.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.