Menu

Co to je a jak vzniká

Obecně je smog charakterizován jako chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností, které je již zpravidla škodlivé pro lidské zdraví. Literatura popisuje dva typy smogových situací a to zimní a letní smog. Letní smog (někdy se také označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku a uhlovodíků, jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za slunečního záření v létě a vzniká tzv. přízemní ozon, který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Maxima dosahuje zpravidla brzy ráno.

Co to je teplotní inverze

Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 °C na každých 100 m výšky). Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá označujeme jako inverzi. Inverze vzniká nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. Vzniká tzv. poklička a dochází k nahromadění všech škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry. Problém Slezské pánve a Moravské brány jsou při smogových situacích především vysoké hodnoty jemného polétavého prachu (odborně nazývané suspendované částice velikostní frakce pod 10 mikrometrů) a s vysokou koncentrací tohoto polétavého prachu souvisí i vysoké koncentrace persistentních organických polutantů. Nebezpečí spočívá právě v toxicitě těchto škodlivin, které jsou navázány na jemné částečky polétavého prachu.

Jakým způsobem se chovat?

Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých průmyslových a energetických zdrojů musejí v těchto dnech provozovat podle schválených regulačních řádů. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v dnech zvýšeného znečištění využívat ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhých palivům) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.

Co je vhodné při nastalé smogové situaci?

Negativní vlivy

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života, snížení viditelnosti a dohlednosti.

Ohrožené skupiny obyvatel

Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Za jakých podmínek se vyhlašuje smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM₁₀ nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za podmínek uvedených v této příloze. V České republice máme dvoustupňové signály pro přípravu nebo zahájení regulačních opatření. Signál nižšího stupně (informativní prahová hodnota) upozorňuje provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, že může v nejbližší době nastat regulace zdrojů a je nutné se na tuto situaci připravit. Signál vyššího stupně (regulační prahová hodnota) informuje, že je nezbytné realizovat regulační opatření.

Regulační opatření

Cílem těchto regulačních opatření je okamžité snížení vnášení emisí znečišťujících látek z vydefinovaných zdrojů, i za cenu omezení výroby, čímž se napomůže snížit negativní důsledky probíhající smogové situace.

Skupina zdrojů (provozovna) podléhající regulaci:

NÁZEV PROVOZOVATELE NÁZEV PROVOZOVNY – SKUPINA ZDROJŮ
Liberty Ostrava a.s. (dříve ArcelorMittal Ostrava a.s.) Závod 10 – Koksovna
Liberty Ostrava a.s. (dříve ArcelorMittal Ostrava a.s.) Závod 13 – Ocelárna
Liberty Ostrava a.s. (dříve ArcelorMittal Ostrava a.s.) Závod 12 – Vysoké pece
ČEZ, a.s. (dříve Energetika Vítkovice, a.s.) Teplárna Vítkovice
Elektrárna Dětmarovice, a.s. (dříve ČEZ, a.s.) Elektrárna Dětmarovice
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E 3
OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda
TAMEH Czech s.r.o. (dříve ArcelorMittal Energy) Závod 4 – Energetika
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Kyslíková konvertorová ocelárna (KKO)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. VK – Koksochemická výroba
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zařízení Aglomerace
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zařízení Vysoké pece
Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.) Teplárna ČSA
Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.) Teplárna Karviná
Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a. s.) Elektrárna Třebovice

Dobrovolná dohoda mezi krajem a provozovateli

Díky iniciativy kraje a nad rámec celostátní legislativy byla zpracována Deklarace porozumění v oblasti ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji pro zdroje podléhající regulaci. Principem této deklarace je posunutí doby regulace už do tzv. fáze upozornění – informační prahové hodnoty, což prakticky znamená, že provozovatelé vyjmenovaných zdrojů začnou regulovat ještě před vyhlášením regulační prahové hodnoty a tím napomůžou snížit negativní důsledky na její průběh. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bylo ověřeno, že firmy, které deklaraci podepsaly (např. ArcelorMittal Ostrava, a. s.; OKK Koksovny, a. s., apod.), uvedená vybraná opatření schválená pro regulaci realizují již při vyhlášení informační prahové hodnoty a tím se do ovzduší denně dostane o cca 20 % méně prachu z těchto provozů, než jim ukládala česká legislativa.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.