koronaweb
Menu

Území evropsky významné lokality se nachází jižně od Rýmařova, na jihozápadním okraji Nízkého Jeseníku. Zahrnuje údolí Oslavy, Huntavy a přilehlé oblasti. Celkový význam lokality spočívá v rozsahu, zachovalosti a různorodosti bučin, včetně toho, že se jedná o porosty na velkých souvislých plochách, a že je zde u všech typů bučin velké procento mladých porostů.

Vyhlášeno přílohou č. 1064 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0810018
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 2559,8 ha

Kraj: Moravskoslezský kraj (2 390,2 ha)
Katastrální území: Horní Město, Jiříkov u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova, Rešov, Ruda u Rýmařova, Rýmařov, Skály u Rýmařova, Sovinec, Stránské, Těchanov
Kraj: Olomoucký kraj
Katastrální území: Horní Dlouhá Loučka, Křivá

Předmět ochrany - stanoviště:

Předmět ochrany - druhy:

Příslušným orgánem ochrany přírody je na území nepřekrytém Národní přírodní památkou Rešovské vodopády Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje, a to ve své území působnosti. Na území Národní přírodní památky Rešovské vodopády je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Jeseníky.


Popis území:

Území evropsky významné lokality Sovinec tvoří pestrá mozaika biotopů. Převládají zde květnaté bučiny s charakteristickými a dobře vyvinutými fytocenózami květnatých bučin asociace Dentario enneaphylli-Fagetum. Významné jsou i acidofilní bučiny asociace Luzulo-Fagetum, k důležitým stanovištím patří skalní biotopy silikátových skal v údolí Huntavy, především v Národní přírodní památce Rešovské vodopády. Ojedinělé se zde nacházejí útvary vápnitých skal a sutí. Na bázích svahů bočních údolí jsou na podsvahových deluviích vyvinuty suťové lesy, důležitá je také kvalita a zachovalost potoků a potočních niv. Z nadregionálního hlediska je významné velké zastoupení jedle a to jak v přírodních bučinách, tak i v druhotných smrčinách a kulturních, smíšených porostech. V roce 2004 byl na území Národní přírodní památky Rešovské vodopády v údolí říčky Huntavy zaznamenám výskyt mechu Buxbaumia viridis. Druh byl nalezen celkem na 5 tlejících kmenech. Vzhledem k velkému množství vhodného substrátu a pro druh příznivým podmínkám lze předpokládat širší výskyt druhu na lokalitě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.