Menu

Území evropsky významné lokality Staré hliniště tvoří terasovitě zahloubená těžební jáma opuštěného hliniště asi 2,5 km severozápadně od centra Krnova, v průměru asi 4 m hluboká, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují.

Vyhlášeno přílohou č. 1065 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813469
Katastrální území: Krnov-Horní Předměstí
Rozloha: 4,6782 ha
Nadmořská výška: 330–336 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Na území evropsky významné lokality Staré hliniště byly až do roku 1955 těženy cihlářské hlíny. Při jejich těžbě zde vznikla rozsáhlá jáma s poměrně strmými stěnami. Po ukončení těžby byly na tuto lokalizu naváženy skládky a deponie různých materiálů. Řízená asanace území se pravděpodobně nikdy neuskutečnila a bylo provedeno pouze jejich překrytí zeminou. V současném stupni sukcese není ale většina ploch skládek a deponií identifikovatelná. V roce 1989 byla lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území. Pozitivní vliv pak měly zásahy vedoucí k minimalizaci splachů zeminy a agrochemikálii z okolních zemědělských pozemků, zejména zatravněním části ochranného pásma.

Z botanického hlediska se nejedná o příliš zajímavou lokalitu, přestože se v území vyskytuje zvláště chráněné druhy rostliny – vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera). Podstatnou část území zaujímají porosty náletových dřevin a křovin. Jen nepatrnou část území tvoří luční porosty. Prostorově nejmenší část území zaujímají vodní plochy. Makrofytní vegetace je vytvořena pouze v úzkém a bezprostředním litorálním pásu druhy: orobinec širokolistý (Typha latifolia), orobinec úzkolistý (T. angustifolia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), sítina rozkladitá (Juncus effusus) atd.,

Lokalita je ale významná výskytem obojživelníků – aktuálně zde bylo zaznamenáno celkem devět druhů. Počty jejich populací jsou však velmi nízké. Mezi druhy, které lze na lokalitě pravidelně zaznamenat patří čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax esculentus), objevuje se i čolek horský (Ichthyosaura alpestris).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.