Menu

Štola vznikla těžbou jílových břidlic. Lokalita je významným zimovištěm netopýrů (Microchiroptera), zejména pak netopýra velkého (Myotis myotis).

Vyhlášeno přílohou č. 1071 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813766
Katastrální území: Jakartovice
Rozloha: 0,0399 ha
Nadmořská výška: 424–426 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Na území evropsky významné lokality Štola Jakartovice probíhala v minulosti rozsáhlá těžba jílových břidlic, které sloužily k výrobě krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. Důl byl v registru starých důlních děl veden pod názvem Jakartovice F – Ledovna (štola Bohuš). Štola zřejmě původně sloužila jako odvodňovací překop velkého jámového lomu na těžbu břidlice a je tvořena systémem chodeb a velkých komor, které jsou zčásti vyplněné kameninovou základkou a z větší části zatopeny vodou.

Prostor opuštěné štoly využívají téměř výhradně netopýři – (Microchiroptera), popřípadě vzácně bezobratlí. Z netopýrů zde zimují netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). V menší míře se zde objevuji i netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Lokalita není veřejnosti přístupná. VSTUP ZAKÁZÁN!

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.