koronaweb
Menu

Území evropsky významné lokality Údolí Moravice tvoří převážně zalesněné svahy údolí stejnojmenné řeky s jejími přítoky. V území se nachází rovněž aluviální louka a lesopark u zámku Hradec nad Moravicí s celkovou rozlohou cca 63 ha. Jedná se o významnou, izolovanou lokalitu výskytu jinak horského druhu střevlíka hrbolatého. Dalším evropsky významným druhem, který toto území obývá, je přástevník kostivalový. Úsek řeky Moravice od Hradce nad Moravicí po Albrechtický mlýn představuje také velmi významnou lokalitu s početnou populací obou druhů vranek.

Vyhlášeno přílohou č. 1073 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813474
Katastrální území: Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice
Rozloha: 129,6264 ha
Nadmořská výška: 276 - 458 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vyjma území Národní přírodní rezervace Kaluža, na kterém vykonává státní správu ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří.


Popis lokality:

Území evropsky významné lokality Údolí Moravice tvoří zachovalý přirozený porost listnatých a smíšených lesů typických pro Oderské vrchy v zaříznutém údolí přirozeně meandrující řeky Moravice. V lesních porostech převládají acidofilní bučiny, v menší míře jsou zastoupeny květnaté bučiny. V části území se vyskytují také lesní smrkové kultury. Na prudkých svazích převážně v blízkosti vodního toku jsou místy vyvinuty suťové lesy. V nelesní vegetaci převažují aluviální psárkové louky a mezofilní ovsíkové louky, ale nacházejí se zde i vlhké pcháčové louky, porosty vysokých ostřic a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.

Z evropsky významných druhů je zde předmětem ochrany střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Prostředí vodního toku obývá vranka obecná (Cottus gobio). Z obojživelníků zde žije početná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), v lesních tůňkách se rozmnožuje čolek horský (Triturus alpestris). Lesní porost ke svému životu využívá pestrá avifauna. Přítomnost doupných stromů umožňuje hnízdění běžnějších druhů jako strakapoud velký (Dendrocopos major) nebo datel černý (Dryocopus martius), tak i zvláště chráněných, např. holuba doupňáka (Columba oenas), lejska šedého (Muscicapa striata) nebo lejska malého (Ficedula parva). Z dravců zde pravidelně hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Podél strmých břehů Moravice hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.