Menu

Zahloubená stará pískovna zarůstající vzrostlými náletovými dřevinami s trvalými a periodickými vodními plochami, vzniklými po těžbě písku. Významné místo výskytu a rozmnožování čolka velkého. Nejvyšší známá koncentrace dospělců v regionu.

Vyhlášeno přílohou č. 1074 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813475
Katastrální území: Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku‑Místku
Rozloha: 6,8600 ha
Nadmořská výška: 244–278 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Na území evropsky významné lokality Václavovice-pískovna probíhala v 60. letech 20. století těžba písku. Tím vznikly v lokalitě vodní plochy různé rozlohy a hloubky, které byly kolonizovány obojživelníky včetně čolka velkého. Po ukončení těžby došlo k postupnému samovolnému zarůstání lokality dřevinami. Území je významné výskytem čolka velkého (Triturus cristatus). Z ostatních druhů obojživelníků se na lokalitě vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan zelený (Rana esculenta).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.