Menu

Základní informace a legislativa

Platná legislativa

Dne 1. ledna 2021 vešly v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, které nahradily stávající zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

popelnice – ilustrační foto

V řadě ohledů nové zákony přináší odlišné povinnosti, k nimž obsahují přechodná ustanovení, která umožňují povinným osobám po přechodnou dobu plnit své povinnosti stejným způsobem jako doposud. Nový zákony ovšem přináší i některé nové povinnosti, které je nezbytné plnit od okamžiku účinnosti těchto zákonů.

Pro období, než budou vydány k zákonům nové prováděcí vyhlášky, platí povinnost postupovat v souladu s dosavadními prováděcími předpisy. Více informací lze nalézt v metodických pokynech k novým zákonům, jenž vydává odbor odpadů Ministerstva životního prostředí.

Platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje

kompost – ilustrační foto

Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje je do značné míry ovlivněno poměrně vysokou hustotou zalidnění a velkým množstvím průmyslových zařízení. Lze jej proto charakterizovat v porovnání s jinými kraji velkým množstvím průmyslových odpadů a odpadů z obalů, stejně jako komunálních odpadů produkovaných občany.

V kraji je vytvořena fungující síť zařízení pro nakládání s odpady. Jedná se o kompostárny, skládky, spalovny, zařízení pro nakládání s autovraky, biodegradační technologie, rekultivace, terénní úpravy, deemulgační stanice, materiálové recyklace papíru, plastů, kovů a práškových barev, zařízení určená k výrobě paliv a stavebních hmot, solidifikace, bioplynové stanice a další technologie, které jsou součástí celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady. Kapacity zařízení pro nakládání s odpady ve vztahu k celkové produkci odpadů, produkci odpadů v příslušných kategoriích a produkci využitelných odpadů jsou dostačující.

Celkovou produkci odpadů v kraji se daří snižovat. Dalším úspěchem v oblasti vývoje odpadového hospodářství v kraji je, že množství využitých odpadů z celkové produkce odpadů v kraji je cca 85 – 90 %. Snahou je pokračovat v co největším opětovném využití stavebních materiálů a vedlejších průmyslových produktů a naopak snižovat množství odstraňovaných odpadů.

recyklace – ilustrační foto

U odpadů komunálních (komunální odpad tvoří cca 15 % z celkové produkce v kraji) však zatím dochází k navyšování využití jen pozvolně, a proto jsou cíle kraje v oblasti odpadového hospodářství směřovány právě k této komoditě (viz Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, který je schválen pro období 2016 – 2026).

Mezi hlavní cíle kraje proto patří, aby ke snižování ukládání odpadů na skládky došlo i u odpadů komunálních ve prospěch zvýšení jejich materiálového a energetického využívání (v kraji doposud chybí zařízení na energetické využívání zbylé směsi komunálního odpadu). Velká pozornost je v kraji věnována rovněž podpoře předcházení vzniku odpadů, zlepšování obecních systémů nakládání s komunálním odpadem a ekologické výchově.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.