Menu

Vymezené záměry a koncepce, jejich provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, jehož účelem je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, jako je např. stavební zákon a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

les 2 – ilustrační obrázek

EIA – Enviromental Impact Assesment (metoda posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) – principem posuzovacího procesu je zhodnocení všech předpokládaných přímých i nepřímých důsledků určitého záměru (stavby, technologie) na všechny složky životního prostředí. Metodu a posuzovací proces upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší informace naleznete EIA/SEA – informace o posuzovaných aktivitách.

SEA – Strategic Environmental Assessment (metoda posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) – upravuje rovněž zákon o posuzování vlivů. Principem SEA procesu je nalezení nejpřijatelnějšího řešení z hlediska komplexního rozvoje řešené oblasti, tzn. socioekonomického rozvoje v souladu se zachováním vysoké kvality životního prostředí. Jedná se tedy o hodnocení strategických rozhodnutí – programů, politik, plánů a koncepcí rozvoje dané oblasti v určitém území, jež stanovují rámec pro následné realizace konkrétních staveb a záměrů. Bližší informace naleznete EIA/SEA – informace o posuzovaných aktivitách.

Legislativa a kompetence

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

les – ilustrační foto

Kompetence

Kompetence krajského úřadu jsou vymezeny § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko. Zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není‑li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. f).

Krajský úřad:

Postup při procesu EIA je blíže popsán na Portálu služeb.

Některé související právní předpisy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.