Menu

Základní informace a legislativa

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Potřeba vzduchu je relativně konstantní a to 10–20 m³ vzduchu denně pro jednoho člověka.

mraky – ilustrační foto

Jak z přírodních, tak i člověkem vytvořených zdrojů, jsou do ovzduší vypouštěny různé škodliviny (znečišťující látky), které svou přítomností mají nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Významným antropogenním zdrojem znečišťování vnějšího ovzduší jsou průmyslové zdroje, lokální topeniště a doprava. Pod pojmem ochrana ovzduší chápeme nejenom ochranu vnějšího ovzduší před znečišťujícími látkami, ale i ochranu vnitřního ovzduší (pracovního, obytného, dopravní prostředky) před škodlivými látkami. Znečištění vnitřního ovzduší může být pro naše zdraví rovněž velice nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky z venkovního ovzduší a škodlivé látky produkované „vnitřními zdroji“ – např. nábytek, koberce, různá kamna, kouření, nebo samotný pohyb osob.

Hodnocení kvality vnějšího ovzduší na území České republiky provádí Český hydrometeorologický ústav. Na základě tohoto hodnocení jsou potom vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. území kde došlo k překročení imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Hodnocení kvality vnitřního prostředí provádějí Krajské hygienické stanice.

Zprávy o kvalitě ovzduší a emisní situaci v Moravskoslezském kraji od roku 2004

Kvalita ovzduší Moravskoslezského kraje

kvalita ovzduší – mapa

Zdroj: ČHMÚ

Aktuální stav ovzduší na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

Legislativa a kompetence

Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší

  1. spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší (§ 9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší),
  2. stanovuje zvláštní podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k zákonu o ochraně ovzduší (§ 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší),
  3. vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování (§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší),
  4. vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu – stavební zákon (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší),
  5. vydává závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu – stavební zákon (§11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší),
  6. vydává povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
  7. vykonává správu poplatků za znečišťování ovzduší (§ 15 odst. 13 zákona o ochraně ovzduší),
  8. zpřístupňuje veřejnosti informace (§ 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší),
  9. informuje veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty (§30 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.