Menu

Rozloha lesních pozemků: 194 172 ha (k 31. 12. 2012)
Lesnatost Moravskoslezského kraje: 35,78%
Nejvíce zastoupené lesní vegetační stupně: 5 – jedlobukový (rozloha činí přes 39%), 4 – bukový (32%).

strom – ilustrační foto

Lesnatost je na území Moravskoslezského kraje velmi nerovnoměrně rozložena. Nejvíce lesů je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (např. okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Většina lesů v našem regionu je v majetku státu (přibližně 75,8 %), které obhospodařuje zejména podnik Lesy České republiky, s.p.

Druhová porostní skladba odpovídá požadavkům na lesní hospodářství v kraji zejména z konce 19. století a první poloviny 20. století.

V Moravskoslezském kraji se z jehličnatých dřevin nejvíce nachází:

Z listnatých dřevin převládá:

V současné době podíl smrkových porostů klesá zejména vlivem působení kůrovců, václavky, sucha a větru. K obnově porostů se i díky finanční podpoře kraje používá vyšší podíl melioračních a zpevňujících listnatých dřevin.

Legislativa a kompetence

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu lesů. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy lesů je dále specifikována i zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Krajský úřad vykonává tyto činnosti:

Lesní zákon pak krajskému úřadu přiznává následující působnost:

Rozhodování ve správním řízení ve věcech

Další kompetence:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.