Menu

Myslivost lze právem považovat za cílevědomou lidskou činnost prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako složky ekosystému. Můžeme ji však také vnímat jako spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, které jsou součástí českého národního kulturního dědictví.

bažant – ilustrační foto

Na území Moravskoslezského kraje evidováno 390 honiteb, z toho je 10 obor a 5 bažantnic.

Celková výměra honební plochy činí 452 142 ha, což dosahuje přibližně 83 % z rozlohy kraje. Zbývající výměra připadá na nehonební pozemky.

Nejvýznamnější podíl honebních ploch tvoří:

jelen – ilustrační foto

Nejpočetnějším druhem spárkaté zvěře je:

Na území Moravskoslezského kraje jsou za účelem zvyšování chovné kvality spárkaté zvěře vyhlášeny oblasti chovu zvěře

S cílem zachování populace zvláště chráněných druhů zvěře a zvyšování jejich početního stavu jsou vyhlášeny

les – ilustrační foto

Samotným výkonem práva myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností:

Myslivecké zvyky a tradice

Samozřejmě nepostradatelnou součást myslivosti tvoří myslivecké zvyky a tradice, které jsou souborem loveckých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů a pravidel jednání včetně myslivecké etiky, které mají morálně výchovný a praktický význam. Myslivost se skládá z jednotlivých dílčích činností, které na sobě závisí a dohromady utváří funkční systém odvětvové činnosti lesního hospodářství.

Jednotlivé okresní myslivecké spolky, Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. každoročně pořádají chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře za uplynulý hospodářský rok, které přispívající ke zvyšování úrovně mysliveckého hospodaření. Jde také o významnou společenskou událost přibližující význam myslivosti a mysliveckého hospodaření laické veřejnosti.

Krajský úřad pořádá a finančně se podílí na organizačním zajištění chovatelských přehlídek v oblastech chovu jelení zvěře. Každoročně jsou Moravskoslezským krajem pořádány Myslivecké konference, jejichž cílem je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s aktuálními tématy na úseku myslivosti a prohlubovat znalosti odborné myslivecké veřejnosti.

Legislativa a kompetence

Možnosti provádění práva myslivosti upravuje v současnosti zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu myslivosti. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy myslivosti je dána přímo zákonem o myslivosti, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o myslivosti právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Co děláme

Rozhodování ve správním řízení ve věcech:

Další kompetence:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.