koronaweb
Menu

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Žermanický lom je mokřadní biotop, druhotně vzniklý v opuštěném těšinitovém lomu, s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Evropsky významná lokalita Žermanický lom byla vyhlášena přílohou č. 1075a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Žermanice

Kód lokality: CZ0810425
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 2,0 ha

Předmět ochrany - stanoviště

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravkoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Žermanický lom se nachází v místech, kde do roku 1958 probíhala těžba těšinitu. Po ukončení těžby začalo v lokalitě docházet k postupné samovolné sukcesi. Na dně lomu se vyvinul mokřad, jehož součástí jsou drobné tůně fragmenty mokřadní olšiny a vápnitá slatiniště. Zdrojem vody v mokřadu jsou zejména srážkové vody. Postupně docházelo k zarůstání jak okolních skalních stěn, tak i samotného dna lomu. Po vyhlášení přírodní památky Žermanický lom v roce 1992 začalo docházet k cíleným ochranářským zásahům v podobě vykácení náletových dřevin stínících dno lomu a seči mokřadní vegetace.

Na dně lomu se vyvinuly nevápnitá mechová slatiniště – s bohatou populací přesličky různobarvé (Equisetum variegatum) a roztroušeným výskytem druhů kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata). Vodní plochu zaujímá biotop Vegetace parožnatek – s výskytem druhů parožnatky obecné (Chara vulgaris) a parožnatky křehké (Chara globularis). Na tyto mokřadní partie je svým výskytem vázán čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatum), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.