Menu

Informace o informačním systému Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb.

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je držitelem atestu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, který byl vydán akreditovaným atestačním střediskem dne 31. 10. 2017 pod reg. číslem 04-17062201 s platností atestu do 15. 10. 2022.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje tyto informační systémy veřejné správy:

Název Popis
ADREM Aplikace, která slouží jako podpůrný prostředek při kontrole přeprav nebezpečných věcí a látek ADR.
Evidence dopravních agend Informace o dopravci a jeho podnikání (k osobní a nákladní dopravě), vydávání licencí a eurolicencí, evidence vozidel, státní odborný dozor, finanční způsobilost, zkoušky odborné způsobilosti, evidence a správní řízení dopravních přestupků.
Evidence myslivosti Vedení agendy držitelů loveckých lístků, vedení agendy lesních a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží, personální a odborná agenda.
Evidence odpadů (EVI) Systém pro evidenci produkce odpadů včetně zařízení, které tyto odpady odebírají (občané i firmy)
Evidence správních řízení Systém k evidenci správních řízení na úseku odpadového hospodářství komunikující s platformou EVI, systém slouží pro potřeby ministerstva životního prostředí
IS sociálních služeb Informační systém sociálních služeb
KOMJAK Stanovení emisních limitů při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Kopla Kontrola dat LHP, přebírání LHO u státní správy lesa po stránce platné legislativy (č. j. 1986/98-5110).
Myslivecké a rybářské průkazy Vedení agendy držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále průkazů vodní stráže, stráže ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků a průkazů rybářských hospodářů.
Náhradní rodinná péče Aplikace pro podporu náhradní rodinné péče
Ovzduší Vedení podkladů pro vydání správních rozhodnutí ve věci vyměření poplatků za znečišťování ovzduší.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Prohlížení, export, editace a aktualizace dat Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a jejich webová prezentace
Portál digitální mapy veřejné správy Moravskoslezského kraje Aplikace pro správu ÚAP (Územně analytické podklady).
TAGRA Aplikace na vyhodnocení dat ze záznamových listů a z digitálních karet řidičů jakož i záznamových zařízení (tachografů)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.