Menu

Informace k řízení o odvolání proti rozhodnutí OÚ Hnojník ve věci prodloužení platnosti staveb. povolení na stavbu Průmyslová zóna Horní Tošanovice

Informace poskytl: 2. 5. 2023, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 3. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedeného požadavku "20. 2. 2023 jsem zaslal krajskému úřadu žádost, v níž jsem se dotazoval na stav řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Průmyslová zóna Horní Tošanovice“. Do dnešního dne nebylo na mou žádost nijak reagováno, ačkoliv správní orgán má k vyřízení prosté žádosti standardní lhůtu 30 dnů. Zhruba v polovině března poté, co krajský úřad na mou žádost nijak nereagoval, jsem se snažil telefonicky kontaktovat vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, nicméně její sekretářka mě informovala, že vedoucí odboru má dovolenou a odkázala mě na oprávněnou úřední osobu, která předmětnou věc řeší, a sice na ……………………………………. Ta mi telefonicky sdělila, že věc zpracovává a že za pár dní bude vydáno seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. Ani po měsíci ovšem k tomuto úkonu nedošlo. Ke zjevné nečinnosti odvolacího správního orgánu tímto žádám o sdělení, kdy přesně byla krajskému úřadu předána stavebním úřadem v Hnojníku kompletní spisová dokumentace ve věci mého odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Hnojníku o prodloužení platnosti stavebního povolení, jaké úkony krajský úřad v dané věci po převzetí spisové dokumentace již učinil a kdy, a dále žádám o sdělení, jak je možné že ve věci nebylo dosud rozhodnuto, ačkoliv odvolání jsem podával již dne 12. 8. 2022! Stavební úřad v Hnojníku měl stanovenou zákonnou lhůtu k předání odvolání nadřízenému správnímu orgánu, stejně tak správní orgán druhého stupně má stanovené zákonné lhůty pro vyřízení předmětného odvolání. Vzhledem k tomu, že na mou první žádost ze dne 20. 2. 2023 krajský úřad nijak nereagoval, nechť je tato žádost vyhodnocena jako žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., neboť tento zákon stanovuje správnímu orgánu/povinnému subjektu zákonné lhůty pro poskytnutí informací. Předmětnou žádost pak nelze odmítnout s poukazem na možnost, že mám jako účastník řízení právo nahlédnout do spisového materiálu, neboť i kdybych toto své právo využil, ze studia spisu nezjistím faktické důvody nečinnosti obou správních orgánů v předmětné věci. Rovněž ani nezjistím, proč krajský úřad dosud nereagoval na mou první žádost ze dne 20. 2. 2023. Nezjistím ani motivy, proč oba správní orgány flagrantně porušují má zákonná práva účastníka řízení. Dle mých informací byla spisová dokumentace převážena ze stavebního úřadu z Hnojníku na krajský úřad do Ostravy narychlo až poté, co jsem začal v dané věci intervenovat. Nechť je tedy předmětná žádost z hlediska svého obsahu vyhodnocena rovněž jako stížnost ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 62017/2023 ze dne 2. 5. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.