Menu

Informace ohledně náhrady nákladů soudního řízení a dalšího postupu v záležitosti žadatelky v souvislosti s rozsudkem KS v Ostravě

Informace poskytl: 3. 11. 2022, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 3. 11. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:

  1. Ke kterému datu byl krajskému úřadu doručen rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 25 A 60/2021 – 64 ze dne 27. 6. 2022.
  2. Zdali k dnešnímu datu krajský úřad splnil povinnost, která mu byla uložena v bodě II. výše uvedeného rozsudku a zaplatil žalobkyni …………………… částku ve výši ………… Kč (k rukám zástupce žalobkyně JUDr.……………………).
  3. Zdali existuje nějaká překážka, která brání krajskému úřadu v tom, aby splnil povinnost, vyplývající z výše uvedeného pravomocného rozsudku (pokud existuje, konkrétně jaká).
  4. Ke kterému datu povinný (krajský úřad) uhradí dlužnou částku, aby oprávněná nebyla nucena podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci), s níž budou souviset i další náklady pro povinného.
  5. Jaké správní úkony byly provedeny krajským úřadem po zrušení jeho rozhodnutí č. j. 133023/2020 ze dne 1. 2. 2021.
  6. Ke kterému datu byly tyto případné správní úkony provedeny a zdali byla dodržena lhůta, kterou určuje všem správním orgánům zákon č. 500/2004 Sb.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 145480/2022 ze dne 3. 11. 2022, který uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.