Menu

Informace týkající se požadavků na činnost, jež spočívá v zastupování při prodeji elektronických cigaret a náplní do nich

Informace poskytla: 10. 5. 2023, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 16. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se požadavků na činnost, jež spočívá v zastupování při prodeji elektronických cigaret a náplní do nich, a to:

  1. Zda musí mít dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), živnostenské oprávnění k živnosti vázané dle přílohy č. 2 téhož zákona s předmětem podnikání „…prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ osoba, jež ve vlastní provozovně soustavně a za účelem zisku nabízí elektronické cigarety a související výrobky (např. náplně) s koncentrací nikotinu mezi 1,7 % a 2 %, jestliže tyto výrobky prodává dle příkazní smlouvy či dle jiného smluvního typu, nikdy však svým jménem, nýbrž jménem a na účet jiného podnikatele (dle občanského práva), který živnostenské oprávnění má.
  2. Jestli musí mít dle živnostenského zákona živnostenské oprávnění k živnosti vázané dle přílohy č. 2 téhož zákona s předmětem podnikání „…prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ osoba, jež ve vlastní provozovně so ustavně a za účelem zisku nabízí elektronické cigarety a související výrobky (např. náplně), s koncentrací nikotinu mezi 1,7 % a 2 %, jestliže tyto výrobky nabízí dle dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či dle jiné dohody/smlouvy dle zákoníku práce pro svého zaměstnavatele v rámci své pracovní činnosti, pokud tento zaměstnavatel živnostenské oprávnění má.
  3. Žádá o zaslání kritérií, na jejichž základě živnostenský úřad v uvedených či obdobných případech, tj. při zastupování podnikatele s živnostenským oprávněním či při jednání jeho jménem, posuzuje, zda osoba vykonává činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dle § 2 živnostenského zákona.
  4. Žádá o informaci, jestli krajský živnostenský úřad v rámci své rozhodovací činnosti již řešil otázku, zda zastupování při prodeji elektronických cigaret je živností dle živnostenského zákona (např. v metodice) či v této souvislosti rozhodoval o spáchání přestupku dle živnostenského zákona. Dále žádáte zaslání všech těchto metodik, dokumentů či rozhodnutí. Bude‑li rozhodnutí o přestupku více než 5, požadujete pouze zaslání spisových značek těchto rozhodnutí.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 65746/2023 ze dne 10. 5. 2023, který je zveřejněn níže, zároveň bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.