Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Jak podat žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje krajskému úřadu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

Žádost o informaci je možno podat:

Ústně:

Písemně:

Doporučené formuláře

formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení:

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

Bez těchto údajů nebo není‑li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Sazebník úhrad za poskytování informací na příslušný rok.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Brání‑li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví‑li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní‑li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti krajského úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud krajský úřad odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Opravné prostředky

O odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra; v řízení vedeném v přenesené působnosti pak věcně příslušný ústřední správní úřad, zpravidla věcně příslušné ministerstvo.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolání lze podat:

Ústně do protokolu

Písemně:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.