koronaweb
Menu

Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.

Čl. I
Základní ustanovení

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši a typy úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se úhrady vybírají.
 2. Úhrady nákladů uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou příjmem kraje.

Čl. II
Podmínky vybírání úhrad

Pro hrazení nákladů spojených se zpřístupněním informací platí následující pravidla:

 1. pokud náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku Kč 100,--, budou informace zpřístupněny bezplatně,
 2. pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou vyšší než Kč 300,--, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
 3. pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne částku Kč 100,--,
 4. úhradu, zálohu i doplatek je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet kraje, a to nejpozději při předání informací žadateli; výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku,
 5. bude-li zaplacená částka podle odst. 4 tohoto článku vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně krajského úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

Čl. III
Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 1. pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 2. pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 4. poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 5. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Při stanovení výše úhrady těchto nákladů se vždy vychází ze sazeb stanovených Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávaným radou kraje na příslušný kalendářní rok.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.