Menu

Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.

Čl. I
Základní ustanovení

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši a typy úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se úhrady vybírají.
 2. Úhrady nákladů uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou příjmem kraje.

Čl. II
Podmínky vybírání úhrad

Pro hrazení nákladů spojených se zpřístupněním informací platí následující pravidla:

 1. pokud náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku Kč 100,--, budou informace zpřístupněny bezplatně,
 2. pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou vyšší než Kč 300,--, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
 3. pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne částku Kč 100,--,
 4. úhradu, zálohu i doplatek je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet kraje, a to nejpozději při předání informací žadateli; výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku,
 5. bude‑li zaplacená částka podle odst. 4 tohoto článku vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně krajského úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

Čl. III
Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 1. pořízení kopie, je‑li informace poskytována formou fotokopie,
 2. pořízení počítačového výstupu, je‑li informace poskytována formou počítačového tisku,
 3. cena technického nosiče dat, je‑li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 4. poštovné, je‑li informace zasílána poštou,
 5. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Při stanovení výše úhrady těchto nákladů se vždy vychází ze sazeb stanovených Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávaným radou kraje na příslušný kalendářní rok.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.