koronaweb
Menu

Sken obálky užívané v rámci doručování ve správním řízení

Informace poskytla: 31. 5. 2021, Mgr. Dominika Storzerová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, dle níže uvedené žádosti:
„Český telekomunikační úřad uvedl, že podle čl. 17 odst. 6 Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (dále jen „POPOD“) platí: „Ke zvláštní obálce podle odstavce 4 může být:
a) připojeno poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí (dále jen „poučení o právních důsledcích“),
b) připojena výzva k vyzvednutí uložené poštovní zásilky (dále jen „vlastní výzva“), jejíž součástí může být poučení o právních důsledcích,
c) připojeno oznámení o tom, že poštovní zásilka byla vrácena odesílateli (dále jen „vlastní oznámení“), jehož součástí může být poučení o právních důsledcích.
Poučení o právních důsledcích, vlastní výzvu nebo vlastní oznámení předá podnik adresátovi způsobem stanoveným v části třetí.“ Pokud je součástí obálky předmětné zásilky jen poučení (ad a), tak k takovému poučení sama Česká pošta vyhotovuje výzvu k vyzvednutí zásilky. Výzva České pošty je přitom tiskopisem, který obsahuje mimo jiné informace podléhající poštovnímu tajemství, a z tohoto důvodu může být vložena pouze do domovní schránky adresáta, nikoli zanechána na jiném místě, jako je např. veřejně přístupná nástěnka městského úřadu. Jiná situace by nastala, kdyby odesílatel použil obálku, která obsahuje nejen poučení, nýbrž i vlastní výzvu (ad b). V tomto případě odpovídá odesílatel zásilky za to, že Česká pošta nemá povinnost nositele poštovního tajemství, a výzva a poučení tedy mohou být zanechány na jiném vhodném místě, nejen přímo v poštovní schránce. Na trhu existují buď obálky s poučením dle správního řádu, nebo existují obálky, které mají výzvu a poučení, ale poučení již není dle správního řádu (např. obálky soudů). Ráda bych se tedy touto cestou zeptala, jakým způsobem máme naplnit podmínky pošty i zákona, aby nedocházelo k obdobným situacím, kdy my nemáme doručeno, protože není zanechána výzva a současně splníme náležitosti správního řádu s poučením. 
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání naskenovaného typu obálky, včetně textu výzvy a poučení, které používáte pro správní řízení a obsahuje všechny náležitosti (zejména výzvu a poučení dle správního řádu), tak aby byly naplněny podmínky stanovené Českou poštou a příslušnými zákony. Vaši odpověď mi zašlete elektronicky na uvedenou emailovou adresu.“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK67188/2021 ze dne 31. 5. 2021, který je vč. přílohy - skenu obálky uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.