Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny "Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon 106").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2021", která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

V průběhu roku 2021 obdržel povinný subjekt celkem 149 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 7 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a 7 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

Ve vztahu k žádostem o informace podaným roce 2021 byla podána jedna stížnost podle § 16a zákona 106, kdy žadatel nesouhlasil s výši stanovené úhrady za vyhledávání informací. Tato stížnost byla postoupena Ministerstvu vnitra, které výši požadované úhrady potvrdilo.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 – § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

Z celkového počtu 149 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2021 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze v 5 případech (ve dvou případech ve vztahu k celé žádosti, ve třech případech k části žádosti). Ve všech případech byla žádost o informace nebo její část odložena pro neuhrazení nákladů.

Počet podaných žádostí v roce 2021 je nižší než v roce 2020 (rok 2020 – 152 žádostí, rok 2019 – 153 žádostí, rok 2018 – 187 žádostí, rok 2017 – 159 žádostí, rok 2016 – 159 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti životního prostředí a zemědělství, dopravy a chytrého regionu, územního plánování a stavebního řádu, zdravotní a preventivní péče, chodu krajského úřadu a reklam.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

V roce 2021 navštívilo webovou prezentaci kraje 959 964 unikátních návštěvníků (v roce 2020 – 1 202 636 návštěvníků), kteří celkově provedli 1 391 102 návštěv (v roce 2020 – 2 038 837 celkových návštěv) v rámci kterých zobrazili 3 406 017 stránek.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2021
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady         Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 11 9 1           1            
14 11 1         1     1   1    
KON 1 1                          
POR 18 8 4 3 1   1       1        
INF 3 3                          
14 10   1     1       2        
IM 3 3                          
FIN 0                            
ZDR 11 6 1         1   2 1        
ÚPS 14 7     1 1 3 1     1        
RRC 7 7                          
ŽPZ 19 3 1         1     14        
ŠMS 8 6 1           1            
EP 2 2                          
SOC 4 2 1     1                  
DSH 16 7 2       1 2     4        
KPP 4 3           1              
EPCH 0                            
Celkem 149 88 12 4 2 2 6 7 2 2 24   1    

Seznam zkratek:

KH
Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR
Odbor právní a organizační
INF
Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM
Odbor investiční a majetkový
FIN
Odbor financí
ZDR
Odbor zdravotnictví
ÚPS
Odbor územního plánování a stavebního řádu
RRC
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ
Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
EP
Odbor evropských projektů
SOC
Odbor sociálních věcí
DSH
Odbor dopravy a chytrého regionu
KPP
Odbor kultury a památkové péče
EPCH
Odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.