Menu

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny "Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon 106").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2022", která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 8 odst. 1 písm. a) zákona 106

V průběhu roku 2022 obdržel povinný subjekt celkem 121 žádostí o poskytnutí informace a byly vydány celkem 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 1 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a 2 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

V roce 2022 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému nadřízený orgán (Ministerstvo financí) nevyhovělo.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

Ve vztahu k žádostem o informace podaným roce 2022 byly podány 2 stížnosti podle § 16a zákona 106, kdy žadatel nesouhlasil se způsobem vyřízení jeho žádostí o informace týkající se krajským úřadem pořádané akce, neboť měl za to, že krajský úřad má informace k dispozici a má je poskytnout. Jedna stížnost byla po rozhodnutí Ministerstva kultury vyřízena odmítnutím části žádosti o informace, druhá byla vyřízena v autoremeduře opět odmítnutím celé žádosti o informace. Důvody odmítnutí spočívaly v ochraně osobních údajů a neexistenci požadované informace.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 – § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

Z celkového počtu 121 podaných písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2022 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze ve 2 případech (v prvním případě ve vztahu k části žádosti a v druhém případě k celé žádosti). V prvním případě byla žádost o informace nebo její část odložena pro neuhrazení nákladů. Druhý případ žádosti se převedl do následujícího roku, kde bude následně vyřízen.

Počet podaných žádostí v roce 2022 je nižší než v roce 2021 ( 2021 – 149 žádostí, rok 2020 – 152 žádostí, rok 2019 – 153 žádostí, rok 2018 – 187 žádostí, rok 2017 – 159 žádostí, rok 2016 – 159 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti životního prostředí a zemědělství, dopravy, územního plánování a stavebního řádu, zdravotní a preventivní péče, chodu krajského úřadu a reklam.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům značnou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

V roce 2022 navštívilo webovou prezentaci kraje 305 547 unikátních návštěvníků, kteří celkově provedli 589 332 návštěv v rámci kterých zobrazili 2 571 723 stránek (pro informaci uvádíme, že tato data není možné srovnat s předchozími roky, protože povinný subjekt změnil způsob sledování návštěvnosti webových stránek).

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2022
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti nebo její části Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady         Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 14 14                          
6 6                          
KON 4 2         1   1     1      
POR 9 6 1           2            
INF 0                            
12 8                 4        
IM 3 3                          
FIN 3 3                          
ZDR 9 8                 1        
ÚPS 10 7     3                    
RRC 2   1           1            
ŽPZ 18 1                 17        
ŠMS 7 5     1           1        
EP 1 1                          
SOC 5 3 1       1                
DSH 13 10           1 1   1        
KPP 5 5                     2    
EPCH 0                            
Celkem 121 82 3 0 4 0 2 1 5 0 24 1 2 0 0

Seznam zkratek:

KH
Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR
Odbor právní a organizační
INF
Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM
Odbor investiční a majetkový
FIN
Odbor financí
ZDR
Odbor zdravotnictví
ÚPS
Odbor územního plánování a stavebního řádu
RRC
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ
Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
EP
Odbor evropských projektů
SOC
Odbor sociálních věcí
DSH
Odbor dopravy
KPP
Odbor kultury a památkové péče
EPCH
Odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.