Půjčka LIBERTY
Menu

WHISTLEBLOWING v podmínkách Moravskoslezského kraje

Informace poskytl: 23. 6. 2023, Mgr.Tomáš Večerek, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 4. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedených požadavků:

 1. Vnitřní předpis vašeho kraje upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.
 2. Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:
  i. internetové stránky kraje (doplňte, prosím, konkrétní odkaz
  ii. informativní plakát vyvěšený na krajském úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců
  iii. školení pro zaměstnance
  iv. e‑learningový program
  v. jiné: uveďte další způsoby
 3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vašeho kraje podávání anonymních oznámení?
 4. Uveďte u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17. 12. 2021 do 30. 5. 023:
  i. Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:
  ii. Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):
  iii. Celkem přijato anonymních oznámení:
  iv. Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření:
  v. Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci (např. PČR. Uveďte, prosím, název orgánu):
  vi. Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny:
 5. Pokud kraj obdržel relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uveďte, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uveďte ji.
  i. zadávání veřejných zakázek
  ii. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
  iii. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
  iv. bezpečnost dopravy
  v. ochrana životního prostředí
  vi. radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  vii. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
  viii. veřejné zdraví
  ix. ochrana spotřebitele
  x. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 6. Vyhodnotil kraj od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?
 7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uveďte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém je pracovním či smluvním vztahu?
 8. Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jednalo o externí školení.
 9. Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejíž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci?
 10. Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 81121/2023 ze dne 23. 6. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.