Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor financí

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Výkon finanční kontroly dle pověření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány v souladu se spisovým a skartačním řádem – maximálně 15 let
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů kategorie subjektů 1: žadatelé o informace; druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, příp. další údaje uvedené žadatelem;
kategorie subjektů 2: příjemci veřejných prostředků; druh zpracovávaných osobních údajů 2: údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb.
nadřízený orgán, žadatelé o informace 5 let
Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.