Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor investiční a majetkový

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Příprava a uzavírání smluvních vztahů týkajících se majetku kraje
  1. smluvní partneři – titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, rodné číslo, číslo účtu, název peněžního ústavu, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření a změně smlouvy a pro plnění smlouvy
  2. osoby jednající za smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány po dobu jednání o uzavření smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a poté po dobu archivace dle spisového a skartačního řádu
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  1. žadatelé o informace – titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, příp. další údaje uvedené žadatelem
  2. příjemci veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
žadatelé o informace, nadřízený orgán po dobu vyřizování žádostí a poté po dobu archivace 5 let
Příprava a uzavírání smluvních vztahů týkajících se reprodukce majetku kraje
  1. smluvní partneři – titul, jméno, příjmení, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, číslo účtu, název peněžního ústavu, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření a změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby jednající za smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány po dobu jednání o uzavření smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a poté po dobu archivace dle spisového a skartačního řádu
Řízení a realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a s tím spojená administrativa
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkční náplň, mzdové údaje, bankovní spojení,
  2. osoby z cílových skupin projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e‑mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ,
  3. osoby jednající za projektové/smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí,
  4. smluvní partneři v rámci projektu – titul, jméno, příjmení, bydliště/sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
projektoví partneři, poskytovatelé dotace, kontrolní orgány pro projekty financované z evropských finančních zdrojů po dobu realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a jejich udržitelnosti a poté archivace po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.