Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Účel zpracování Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Kategorie příjemců Doba uchování
Mzdová evidence zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu kategorie subjektů 1: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu; druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd, údaje související s plněními ze Sociálního fondu;
kategorie subjektů 2: rodinní příslušníci – manžel/registrovaný partner, děti;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
kontrolní orgány 5/10/50 let podle druhu agendy
Personální evidence zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb., další údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru, údaj o odsouzení za trestný čin
kontrolní orgány; vzdělávací instituce (v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce) 50 let po ukončení pracovního poměru
Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení kategorie subjektů: zájemci o zaměstnání;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb., další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení, údaj o odsouzení za trestný čin
kontrolní orgány po dobu trvání výběrového řízení
Zpracování podkladů pro udělení souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním navrženého uchazeče do funkce tajemníka obecního/městského úřadu podle § 103 odst. 3 zákona o obcích a evidence těchto podkladů a rozhodnutí kategorie subjektů: uchazeči navržení ke jmenování;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení, údaj o odsouzení za trestný čin
nejsou 5 let
Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek kategorie subjektů: uchazeči o veřejné zakázky;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, firma, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, bankovní spojení
uchazeči o VZ; provozovatel Věstníku veřejných zakázek (v rozsahu požadovaném v objednávce), kontrolní orgány nejméně 10 let od uzavření spisu příslušné veřejné zakázky (v případě potřeby jsou spisy archivovány i déle)
Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů kategorie subjektů: veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb.;
druh zpracovávaných osobních údajů: údaje o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích v rozsahu dle zákona č. 159/2006 Sb. a vyhlášky č. 578/2006 Sb.
žadatelé o nahlížení do registru oznámení 5 let po ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře
Uzavírání smluv o poskytnutí mobilního telefonu k užívání pro pracovní účely kategorie subjektů: zaměstnanci a členové zastupitelstva kraje, kterým je poskytnut mobilní telefon k užívání pro pracovní účely;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště
nejsou po dobu trvání pracovního poměru/funkce uživatelů mobilního telefonu
Zabezpečování pracovnělékařské péče a odborných školení kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, uvolnění členové zastupitelstva kraje; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, pracovní zařazení, důvod mimořádné lékařské prohlídky, informace o zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti zaměstnance k práci lékař poskytující pracovnělékařskou péči; fyzické a právnické osoby realizující odborná školení; kontrolní orgány 50 let po ukončení pracovního poměru (v rámci osobního spisu)
Uzavírání dohod souvisejících s provozem služebních vozidel KÚ MSK kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, uvolnění členové zastupitelstva kraje;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, série a číslo řidičského průkazu
nejsou 5 let po ukončení pracovního poměru/vyřazení vozidla z majetku kraje
Likvidace pojistných událostí na služebních vozidlech KÚ MSK kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, uvolnění členové zastupitelstva kraje;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, série a číslo řidičského průkazu
pojišťovny 5 let po uzavření příslušného spisu
Evidence odměn členů zastupitelstva kraje, členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje kategorie subjektů: členové zastupitelstva kraje, členové výborů zastupitelstva kraje, členové komisí rady kraje;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, zaměstnání, výše odměny, číslo účtu a další údaje související se zpracováním odměn členů orgánů kraje
kontrolní orgány 5/10/50 let podle druhu agendy
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů kategorie subjektů 1: žadatelé o informace;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, příp. další údaje uvedené žadatelem;
kategorie subjektů 2: příjemci veřejných prostředků;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb.
nadřízený orgán, žadatelé o informace 5 let
Zajištění souhlasu lektora s přímým přenosem zvuku a obrazu ze školicí akce lektor; jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa nejsou 1 rok
Zabezpečování povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a uvolnění členové zastupitelstva kraje; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjemní, titul, RČ, bydliště, pracovní zařazení, výše a druh nákladů uplatňovaných k náhradě, zdravotní stav lékař poskytující pracovnělékařskou péči; kontrolní orgány; pojišťovna zabezpečující zákonné pojištění povinnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 5 let doklady k nárokům zaměstnanců; 10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Ochrana osob a majetku (evidence návštěv) návštěvníci krajského úřadu – jméno, příjmení, číslo dokladu, druh dokladu Policie ČR (v případě řešení incidentu na základě žádosti) 7 dnů (automatické mazání)
Poskytování zaměstnaneckých benefitů kategorie subjektů: zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, uvolnění členové zastupitelstva
druh zpracovávaných osobních údajů u zaměstnanců: titul, jméno, příjmení, e‑mail, telefon, adresa, uživatelské jméno
kategorie subjektů: rodinní příslušníci – manžel/registrovaný partner, děti; druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e‑mail, telefonní číslo
smluvní partneři, kteří poskytují benefity (např. pojišťovny, penzijní společnosti)  
Zabezpečování povinností zaměstnavatele (majitele objektu) v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (zraněním návštěvníka) Kategorie subjektů: Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a uvolnění členové zastupitelstva kraje; návštěvníci; zaměstnanci externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ
Druh zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, uvolněných členů zastupitelstva kraje a zaměstnanců externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ: jméno, příjmení, titul, státní občanství, bydliště, pracovní zařazení, délka trvání pracovněprávního vztahu, druh zranění a zraněná část těla, délka trvání pracovní neschopnosti
Druh zpracovávaných osobních údajů u návštěvníků: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, druh zranění a zraněná část těla
Kategorie příjemců u zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje: Oblastní inspektorát práce; pojišťovna zabezpečující zákonné pojištění povinnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání;
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného pracovního úrazu a v případě podezření, že byl při vzniku pracovního úrazu, zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány;
Kategorie příjemců u návštěvníků:
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného zranění a v případě podezření, že byl při vzniku zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány;
Kategorie příjemců u zaměstnanců externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ:
Policie ČR (v případě vzniku těžkého nebo smrtelného zranění a v případě podezření, že byl při vzniku zranění spáchán trestný čin)
kontrolní orgány; zaměstnavatel zraněného zaměstnance
Doba uchování u zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, uvolněných členů zastupitelstva a návštěvníka – zaměstnance externí společnosti vykonávající pracovní činnost v objektu KÚ: 10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Doba uchování u návštěvníka: 3 roky dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP
Administrování dotačních programů a individuální dotace 1. žadatelé o dotaci a příjemci dotace – titul, jméno, příjmení, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
2. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
nejsou Po dobu administrace dotací, tj. včetně vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu či kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a dále po dobu archivace maximálně 10 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.