Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor kultury a památkové péče

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  1. žadatelé o informace – jméno, příjmení, adresa, datum narození;
  2. příjemci veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
nadřízený orgán, žadatelé o informace po dobu vyřizování žádosti a poté 5 let archivace
Vedení správního řízení (prvoinstančního, odvolacího, přezkumného) na úseku památkové péče, včetně řízení o přestupcích a správních deliktech Účastníci správních řízení – jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo (u přestupků), údaj o vlastnictví nemovitostí účastníci řízení, nadřízený správní orgán, soud po dobu řízení a dále archivace maximálně 10 let
~Administrování dotačních programů a individuální dotace
  1. žadatelé o dotaci a příjemci dotace – titul, jméno, příjmení, bydliště, sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
nejsou Po dobu administrace dotací, tj. po dobu vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu a kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a poté po dobu archivace 5 let.
Přijímání a vyřizování stížností dle správního řádu stěžovatel – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, další údaje uvedené ve stížnosti nadřízený, případně jiný správní orgán po dobu vyřizování stížnosti a dále po dobu 5 let
~Přijímání a vyřizování peticí a písemností adresovaných orgánům kraje Kategorie: petičníci, fyzické osoby, které se obracejí na orgány kraje. Druh údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, či jiný druh údajů, který uvedené osoby samy sdělí. Orgány veřejné správy, kterým jako příslušným jsou tato podání postupována po dobu vyřizování a poté archivace maximálně 10 let
Personální a platová agenda ředitelů a zástupců statutárního orgánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem; jméno, příjmení, datum narození, plat, doba započitatelné praxe nejsou po dobu výkonu funkce a poté archivace 50 let
Vyřizování běžné korespondence (podání, která nejsou správním řízením) Kategorie: osoby, které činí podání, jež nejsou vyřizována ve správním řízení. Druh údajů: jméno, příjmení, adresa, popřípadě jiné údaje, které tyto osoby samy sdělí. nejsou 5 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.