Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Provedení přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů osoby, v jejichž prospěch bylo dle údajů v katastru nemovitostí omezeno vlastnické právo územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí – jméno, příjmení, druh práva, nemovitost Ministerstvo financí, kontrolované územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí po dobu přezkoumání hospodaření, poté 5 let archivace podle spisového a skartačního řádu
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací zřízených MSK jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení nejsou do uzavření spisu + 10 let archivace dle spisového a skartačního řádu
Vyřizování stížností a vedení centrální evidence stížností krajského úřadu Jméno, příjmení, datum narození a adresa stěžovatele správní orgány, kterým je stížnost postoupena 1 rok od přijetí stížnosti + 5 let archivace podle spisového a skartačního řádu
Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  1. příjemci veřejné finanční podpory – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, vlastnické právo k nemovitosti;
  2. osoby, v jejichž prospěch bylo dle údajů v katastru nemovitostí omezeno vlastnické právo příjemce veřejné finanční podpory – jméno, příjmení, právo k nemovitosti
nejsou 1 rok od zahájení kontroly + 10 let archivace dle spisového a skartačního řádu (u kontrol víceletých projektů – 2 roky od ukončení projektu + 10 let archivace podle spisového a skartačního řádu)
Administrace grantových projektů předkládaných v rámci globálních grantů Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a kontrola monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti akcí v rámci Společného regionálního operačního programu
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, adresa, datum a místo narození, rodné číslo, číslo účtu, výše mzdy/platu;
  2. osoby oprávněné jednat za příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, kontrolní orgány v rámci Evropské unie po dobu realizace projektu a poté archivace do 31. prosince 2025
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Kategorie subjektů 1: žadatelé o informace;
druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, příp. další údaje uvedené žadatelem;
kategorie subjektů 2: příjemci veřejných prostředků;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb.
nadřízený orgán, žadatelé o informace 5 let
Komunikace s krajskými organizacemi a obcemi zaměstnanci krajských příspěvkových organizací a obcí – jméno, příjmení, titul, e‑mail, telefon, adresa, uživatelské jméno smluvní partneři provádějící servisní služby související s provozováním Portálu kraje, který slouží pro komunikaci 1-10 let v souladu se spisovým a skartačním řádem
Nákupní systém zaměstnanci krajských příspěvkových organizací – jméno, příjmení, e‑mail, telefon provozovatel Nákupního systému, dodavatelé a odběratelé Nákupního systému 10 let v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
Nákup energií – energetická burza zaměstnanci krajských příspěvkových organizací a obcí – jméno, příjmení, titul, e‑mail, telefon makléř energetické burzy, dodavatelé energií 10 let v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.