Půjčka LIBERTY
Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor právní a organizační

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Příprava podkladů a podávání návrhů na zápis (výmaz) příspěvkových organizací do (z) obchodního rejstříku, příprava podkladů ke zveřejňování údajů v Ústředním věstníku České republiky a vedení evidence příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 1. statutární orgán příspěvkové organizace – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště;
 2. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo
rejstříkový soud po dobu přípravy návrhu, řízení před soudem a poté archivace 10 let
Vedení evidence obchodních společností, v nichž je kraj jediným společníkem nebo v nichž má kraj majetkovou účast, příprava podkladů a podávání návrhů na zápis (výmaz) těchto společností do (z) obchodního rejstříku
 1. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje z čestného prohlášení o splnění podmínek dle § 6 a § 8 živnostenského zákona a § 38l obchodního zákoníku, údaj o odsouzení za trestný čin;
 2. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo
rejstříkový soud po dobu přípravy návrhu, řízení před soudem a poté archivace 10 let
Vedení evidence smluv uzavíraných krajem
 1. smluvní partneři – jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, rodné číslo (vyplývá‑li to z právního předpisu), IČ, DIČ, číslo účtu, název peněžního ústavu;
 2. osoby jednající za smluvní partnery – jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
kontrolní orgány 25 let
Vedení evidence plných mocí a pověření zmocněnci, pověření zaměstnanci – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (vyplývá‑li z právního předpisu), bydliště nejsou 25 let
Refundace mzdy členů zastupitelstva kraje členové zastupitelstva kraje – jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, místo narození, bydliště, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, zdroj příjmů – informace o platových poměrech, název peněžního ústavu nejsou 10 let (podle právních předpisů vztahujících se k účetním dokladům)
Šetření stížností v rámci výkonu dozoru nad přenesenou působností obcí stěžovatelé – jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, případně další údaje uvedené stěžovatelem nejsou po dobu vyřizování stížnosti a poté 10 let archivace
Rozhodování o odvoláních a stížnostech vůči rozhodnutím orgánů obcí při poskytování informací
 1. žadatelé o informace, stěžovatel, odvolatel – jméno, příjmení, titul, datum narození, případně další údaje uvedené žadatelem o informace, stěžovatelem, odvolatelem;
 2. příjemci veřejných prostředků – v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nejsou po dobu vyřizování věci a poté 5 let archivace
Přijímání a vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných orgánům kraje a vedení jejich evidence osoba podávající petici, členové petičního výboru, osoba podporující petici, stěžovatel, pisatel – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, další údaje uvedené v podání nadřízený orgán (u stížností) po dobu vyřizování podání a dále po dobu archivace (maximálně 10 let)
Příprava podkladů a podávání návrhů na zápis (výmaz) příspěvkových organizací do (z) obchodního rejstříku
 1. statutární orgán příspěvkové organizace – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště;
 2. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo
rejstříkový soud po dobu přípravy návrhu, řízení před soudem a poté archivace 10 let
Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem
 1. smluvní partneři – jméno, příjmení, titul, bydliště, sídlo, datum narození, rodné číslo (je‑li vyžadováno právním předpisem), IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
 2. osoby jednající za smluvní partnery – jméno, příjmení, titul, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí
nejsou po dobu přípravy a posuzování smluv
Vedení evidence obchodních společností, v nichž je kraj jediným společníkem nebo v nichž má kraj majetkovou účast, příprava podkladů a podávání návrhů na zápis (výmaz) těchto společností do (z) obchodního rejstříku a příprava materiálů pro jednání orgánů kraje
 1. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje z čestného prohlášení o splnění podmínek dle § 6 a 8 živnostenského zákona nebo neexistenci podmínek pro vyloučení dle § 64 a 65 zákona o obchodních korporacích, údaj o odsouzení za trestný čin;
 2. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo
rejstříkový soud po dobu přípravy návrhu, řízení před soudem a poté archivace 10 let
Řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích ve věcech místních poplatků, souv. správních poplatků, tombol, loterií a výherních hracích přístrojů, daňové exekuce a při národní správě dle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. Kategorie subjektů: účastníci řízení;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, údaje o předmětu poplatku
nadřízený orgán po dobu provádění řízení a poté archivace 5–10 let
Exekuce pohledávek, které vznikly ze správních činností Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Kategorie subjektů: povinní;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, sídlo, IČ, číslo účtu, plátce mzdy
nadřízený orgán po dobu provádění řízení a poté archivace 5-10 let
Uplatnění práv Moravskoslezského kraje v insolvenčním řízení Kategorie subjektů: dlužníci; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, sídlo, IČ, údaje o majetku nejsou po dobu provádění řízení a poté archivace 10 let
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů kategorie subjektů:
 1. žadatelé o informace;
  druh zpracovaných osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, případně další údaje uvedené žadatelem; kategorie subjektů
 2. příjemci veřejných prostředků;
  druh zpracovaných osobních údajů – v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nadřízený orgán, žadatelé o informace po dobu vyřizování věci a poté 5 let archivace
Organizační záležitosti členů zastupitelstva kraje Členové zastupitelstva kraje – jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, místo narození, bydliště, politická příslušnost, rodinný stav, počet dětí, vzdělání, povolání, fotografie, adresa elektronické pošty, telefonní číslo návštěvníci webových stránek, žadatelé o brožuru „Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2012-2016“ a žadatelé o informace po dobu funkčního období zastupitelstva kraje
Jednání orgánů kraje
 1. členové zastupitelstva kraje – jméno, příjmení,
 2. zaměstnanci – jméno, příjmení, platové poměry,
 3. fyzické osoby, které se na kraj obracejí s žádostmi a jinými podněty – jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
 4. osoby vystupující na jednání orgánů kraje – jméno, příjmení, projev, informace o občanství kraje a o vlastnictví nemovitosti na území kraje
žadatelé o poskytnutí informace 20 let / projev do pořízení a ověření zápisu z jednání orgánů kraje
Centrální evidence došlých žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. žadatelé o informace – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, případně další údaje uvedené žadatelem;
 2. příjemci veřejných prostředků – údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  po dobu vyřizování věci a poté 5 let archivace; zveřejněné údaje o příjemcích veřejných prostředků bez časového omezení
Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů kategorie subjektů: veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb.; druh zpracovávaných osobních údajů: údaje o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích v rozsahu dle zákona č. 259/2006 Sb. a vyhlášky č. 578/2006 Sb. žadatelé o nahlížení do registru oznámení 5 let po ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře
Nahlížení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů kategorie subjektů: žadatelé o nahlížení do registru oznámení; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování (liší‑li se od trvalého pobytu), e‑mail, občanský průkaz nejsou 5 let
Pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva kraje za účelem informování veřejnosti o činnosti kraje a jeho orgánů (audiovizuální záznamy ze zastupitelstva) členové zastupitelstva kraje, zaměstnanci kraje, další osoby přítomné či vystupující na zasedání zastupitelstva kraje – podoba, projev, jméno, přijmení a další údaje, které o sobě subjekt údajů sdělí návštěvníci webových stránek 3 volební období
Ochrana oznamovatelů – whistleblowing Oznamovatelé; jméno, příjmení, telefon, e‑mail, adresa (za předpokladu, že oznamovatel tyto údaje uvede) Příslušné orgány (např. Policie ČR, státní zastupitelství, ÚOHS apod.) 5 let

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.