Menu

Zpracování osobních údajů – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Administrace grantových projektů předkládaných v rámci globálních grantů Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a kontrola monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti akcí v rámci Společného regionálního operačního programu
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, adresa, datum a místo narození, rodné číslo, číslo účtu, výše mzdy/platu;
  2. osoby oprávněné jednat za příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, kontrolní orgány v rámci EU po dobu realizace projektu a poté archivace do 31. prosince 2025
Administrace dotací poskytovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  1. žadatelé o dotaci a příjemci dotace – titul, jméno, příjmení, bydliště,sídlo, datum narození, IČ, DIČ, rodné číslo (jen tehdy, má‑li jim být poskytnuta podpora malého rozsahu a nejsou‑li současně identifikováni pomocí IČ), bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy;
  2. osoby oprávněné jednat za žadatele a příjemce – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí.
kontrolní orgány, nadřízené správní orgány Po dobu administrace dotací, tj. po dobu vyřizování žádosti o dotaci, trvání dotačního vztahu a kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, a poté po dobu archivace 5 let.
Administrace a příprava průmyslových zón v Moravskoslezském kraji
  1. osoby zapojené do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkční náplň, mzdové údaje, bankovní spojení,
  2. osoby z cílových skupin projektu – titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e‑mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ,
  3. osoby jednající za projektové/smluvní partnery – titul, jméno, příjmení, funkce, kontaktní údaje, údaje z veřejně přístupných evidencí,
  4. smluvní partneři v rámci projektu – titul, jméno, příjmení, bydliště/sídlo, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
smluvní partneři, event. poskytovatelé dotace, kontrolní orgány ČR (případně EU) po dobu přípravy a následné realizace průmyslových zón v Moravskoslezském a archivaci po dobu nezbytně nutnou
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek/závazků, podmíněných pohledávek/závazků, účtů pořízení dl. majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu a název peněžního ústavu příjemců finančních prostředků resp. plátců kontrolní orgány max. 15 let
Poskytování kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
  1. zaměstnanci poskytovatele zapojení do realizace projektu – titul, jméno, příjmení, adresa, datum a místo narození, číslo účtu, výše platu
  2. žadatelé o dotaci a příjemci dotací – titul, jméno, příjmení, bydliště, datum narození, bankovní spojení, údaje o nemovitosti, v níž se mění zdroj vytápění, kontaktní údaje, další údaje nezbytné pro jednání o uzavření či změně smlouvy a pro plnění smlouvy
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, kontrolní orgány v rámci EU, spolufinancující obce po dobu realizace kotlíkových dotací a poté archivace do 31. prosince 2027

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.